Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
piątek, 1 lipca 2016
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Budowa Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenuGdynia: Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na wykonanie usług w ramach zadania pn.: Budowa Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer ogłoszenia: 40664 - 2016; data zamieszczenia: 24.02.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na wykonanie usług w ramach zadania pn.: Budowa Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji na formę pomnika upamiętniającego związki Polski z morzem. Organizator dąży do wyłonienia najlepszej pod względem artystycznym koncepcji pomnika harmonijnie związanego z najbliższym otoczeniem, która będzie podstawą do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego pomnika wraz z otaczającym go placem oraz przyszłej realizacji pomnika..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.00.00-7, 71.80.00.00-6, 71.24.40.00-0, 71.24.60.00-4, 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 

1. O udział w Konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust. 1 tj.:

1.1 Posiadają wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Uczestnik wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektowania placów i dróg wraz z uzbrojeniem inżynieryjnym terenu o wartości netto min. 100.000 zł. każda.

1.2 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Uczestnik dysponuje osobami: a) legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone, tj.: posiadają, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności: a. architektonicznej - 2 osoby, b) posiadającymi wykształcenie: artysty rzeźbiarza - absolwenta jednej z rodzajów szkół wymienionych poniżej. - 1 osoba. a. Krajowej lub zagranicznej wyższej szkoły sztuk plastycznych, b. Wydziałów plastycznych innych uczelni krajowych lub zagranicznych. 

1.3 Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub kilku specjalnościach. 

1.4 Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

2. Uczestnik może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Uczestnikiem za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. Uczestnicy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Uczestników nie może podlegać wykluczeniu.

4. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Uczestnika.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

  • 1. Kryterium artystyczne - 70
  • 2. Kryterium urbanistyczne - 20
  • 3. Kryterium ekonomiczne nr 1 - 5
  • 4. Kryterium ekonomiczne nr 2 - 5

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

  • Dostępny do dnia: 21.03.2016, godzina 12:00.
  • Miejsce: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

  IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

  • Data: 21.03.2016, godzina 12:00.
  • Miejsce: kancelaria ogólna na parterze budynku Urzędu Miasta w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

  IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

  • Termin: 04.07.2016 r., w godzinach 10:00 - 15:00.
  • Miejsce: X Liceum Ogólnokształcącym , im. Gdyńskich Nauczycieli , Bohaterów II Wojny Światowej , 81-384 Gdynia , ul. Władysława IV nr 58.

  IV.3) NAGRODY

  • Rodzaj i wysokość nagród: I nagroda w wysokości 30.000,00 zł. II nagroda w wysokości 20.000,00 zł. III nagroda w wysokości 10.000,00 zł.

   

   

   

   

  Regulamin

  Załączniki do Regulaminu konkursu:

  Zał. nr 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, załączniki formalne

  Zał. nr 7 Projekt umowy

  Zał. nr 8 Wytyczne

  Zał. nr 9 Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące zakresu i realizacji opracowań stanowiących przedmiot zamówienia

  Zał. nr 10 Mapa z lokalizacją inwestycji

  Zał. nr 11 Mapa do celów informacyjnych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500

  Zał. nr 12 Mapa z zakresem inwestycji

  Zał. nr 13 Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

  Zał. nr 14 Dokumentacja fotograficzna

  Załącznik 14a Pomnik istniejący

  Załącznik 14b Pomnik PW

  Załącznik 14c Pomnik Żołnierzom PSZ

  Załącznik 14d Widoki

  Załącznik 14e Pozostałe

  Zał. nr 15 Warunki techniczne ZDiZ nr UD.7011.57.2015.RL.AnK.202 z dnia 12.01.2016 r.

   

   Odpowiedź 1 na pytanie z dnia 07.03.2016 r

   Odpowiedź 2 na pytanie z dnia 20.04.2016 r.

   Informacja o kwalifikacji uczestników z dnia 25.04.2016 r.

     Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
  Podmiot odpowiedzialny: Wydz. Inwestycji
  Odpowiedzialny za treść: Teresa Horiszna
  Wprowadził informację: Izabela Malinowska-Łubińska
  Ostatnio zmodyfikował: Izabela Malinowska-Łubińska
  Data wytworzenia informacji: 24 lutego 2016
  Data udostępnienia informacji: 24 lutego 2016
  Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2016
  do góry
  © Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
  telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl