Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 27 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Konkurs na opracowanie koncepcji arch.-urbanist. zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w GdyniPolska-Gdynia: Usługi architektoniczne i podobne

2016/S 033-053959

Ogłoszenie o konkursie

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Osoba do kontaktów: Monika Grocholewska
81-382 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586688300
E-mail: m.grocholewska@gdynia.pl
Faks: +48 586688302

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdynia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
1.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni.
II.1.2)Krótki opis:
Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji na formę zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi oraz dojazdowym układem drogowym, która będzie podstawą do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. W obiektach oświatowych będą musiały się znaleźć, szkoła podstawowa (gimnazjum),przedszkole, żłobek i obiekty sportowe.
II.1.3)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71200000, 71244000, 71246000, 71247000, 71313400, 71420000

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Kryteria kwalifikacji uczestników:
1. O udział w Konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki art. 22 ust. 1 tj.:
1.1 Posiadają wiedzę i doświadczenie
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Uczestnik wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał:
a) co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy obiektów kubaturowych zawierających funkcje oświatowe lub innych obiektów użyteczności publicznej o wartości netto min. 200 000 PLN, dla której uzyskał pozwolenie na budowę w tym okresie oraz
b) co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektowania dróg wraz z uzbrojeniem inżynieryjnym o wartości netto min. 150 000 zł, dla której w tym okresie uzyskał pozwolenie na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
1.2 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Uczestnik dysponuje osobami legitymującymi się:
- doświadczeniem zawodowym polegającym na osobistym udziale przy realizacji co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy obiektów kubaturowych zawierających funkcje oświatowe lub innych obiektów użyteczności publicznej. Warunek dotyczy architektów, projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowalnej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone, tj.: posiadają, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności:
1. architektonicznej - 2 osoby,
2. drogowej - 1 osoba,
3. konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba
4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba
5. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba
oraz 1 osoba posiadająca, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych.
1.3 Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub kilku specjalnościach.
1.4 Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
1.5 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Uczestnik posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200 000 PLN.
2. Uczestnik może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Uczestnikiem za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Uczestnicy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Uczestników nie może podlegać wykluczeniu.
4. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Uczestnika.
III.2)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj konkursu
Otwarty
IV.2)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych
IV.3)Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
A) Kryterium architektoniczne waga 70 %.
Ocenie podlegać będą:
zgodność rozwiązań z wytycznymi programowo-przestrzennymi
atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych szkoły (bryła, elewacje, wnętrza oraz powiązania pomiędzy obiektami)
b) Kryterium urbanistyczne waga 20 %.
Ocenie podlegać będą: właściwe rozwiązania przestrzenne, wykorzystanie powierzchni działki, sposób rozlokowania budynków i pozostałych obiektów powiązaniu z najbliższym otoczeniem,
c) Kryterium ekonomiczne nr 1 waga 5 %.
Ocenie podlegać będzie koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej tzn. koszt ten musi obejmować wykonanie dokumentacji dla obiektów oświatowych i sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą dojazdową i rozbudową ul. Wiczlińskiej zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w załączniku nr 8.
d) Kryterium ekonomiczne nr 2 waga 5 %.
Ocenie podlegać będzie koszt realizacji całości inwestycji wykonywanej w oparciu o wymienioną w pkt c) dokumentację.
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
razem 100 %.
IV.4)Informacje administracyjne
IV.4.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
10/16
IV.4.2)Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
IV.4.3)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 7.3.2016 - 11:00
IV.4.4)Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
IV.4.5)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.5)Nagrody i sąd konkursowy
IV.5.1)Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: I nagroda w wysokości 40 000 PLN.
II nagroda w wysokości 30 000 PLN.
III nagroda w wysokości 20 000 PLN.
5.7. Uczestnik, który otrzyma I nagrodę, zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej.
IV.5.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
IV.5.3)Zamówienia po konkursie
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.5.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: tak
IV.5.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17a
02-672 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.
Odwołania wnosi się w oparciu o przepisy art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.2.2016


Załączniki:


Zmiana Regulaminu konkursu zamieszczona w dniu 17.02.2016 r.

W dniu 17.02.2016 r. Zamawiający przekazał do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich informację o sprostowaniu treści ogłoszenia w zakresie kryteriów oceny prac konkursowych.

Sprostowanie opublikowane w dniu 19.02.2016 r.

 

Regulamin konkursu

Zał. nr 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6  

Zał. nr 7 Projekt umowy

Zał. nr 8 Wytyczne programowo- przestrzenne

Zał. nr 9 Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące zakresu i realizacji opracowań stanowiących przedmiot zamówienia

Zał. nr 10a Mapa do celów informacyjnych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500

Zał. nr 10b Mapa do celów informacyjnych z uzbrojeniem terenu w skali 1:1000

Zał. nr 11 Mapa z zakresem inwestycji oraz kierunkami wizualizacji w skali 1:500

Zał. nr 12 Mapa z lokalizacją inwestycji

Zał. nr 13 Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Zał. nr 14 Fragment rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlinskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego

Zał. nr 15 Dokumentacja fotograficzna (zachodni narożnik działki - fot. 1 i 2, południowy narożnik działki - fot. 3 i 4, wschodni narożnik działki - fot. 5 - 8)

Zał. nr 16 Warunki techniczne ZDiZ dla terenu szkoły z dnia 12.08.2015 r.

Zał. nr 17 Warunki techniczne ZDiZ drogowe z dnia 30.10.2015 r.

Zał. nr 18 Warunki techniczne ZDiZ drogowe z dnia 14.12.2015 r.

 

 Odpowiedź 1 na pytanie z dnia 03.03.2016 r.

 Informacja dotycząca kwalifikacji uczestników zamieszczona w dniu 19.04.2016 r.

 Zmiana treści regulaminu z dnia 19.04.2016 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 09.05.2016 r. 

 

 Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydz. Inwestycji
Odpowiedzialny za treść: Teresa Horiszna
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Malinowska-Łubińska
Data wytworzenia informacji: 17 lutego 2016
Data udostępnienia informacji: 17 lutego 2016
Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2016
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl