Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 16 stycznia 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Otwarty konkurs ofert - utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na SMPrezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji
podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania
z zakresu utrzymania sprawności psychicznej i integracji
osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

1. Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 27 stycznia 2017 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni Al. M. Piłsudskiego 52/54 w terminie do 30 stycznia 2017 r. do godz. 15.00.

2. Realizacja zadania powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 15 lutego 2017 r. i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2017 r.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem wynosi 100.000zł brutto.

3. Dotacja nie może być udzielona na: przedsięwzięcia, które są dofinansowane z Budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.

4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a. dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b. szczegółowy zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, przy czym wkład własny organizacji nie może być niższy niż 5% kosztów całego zadania,
d. informacje o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
e. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
f. deklarację o zamiarze odpłatnego wykonania zadania publicznego itp.

6. Do Potwierdzenia złożenia oferty na realizację w/w zadania należy załączyć następujące dokumenty:
a. bilans za 2015 r.,
b. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2015 r., a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,
c. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
d. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
e. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

7. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.
7.1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej (zgodnie z § 6 ust. 4 uchwały Nr XXVI/633/16 w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2017) dokona wyboru podmiotu któremu zostanie udzielona dotacja.
7.2. Przy wyborze będą brane pod uwagę kryteria zawarte w karcie oceny oferty tj.:
a. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta TAK / NIE,
b. analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków) 5 pkt.,
c. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 15 pkt.,
d. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania - również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 10 pkt.,
e. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie 30 pkt.,
f. kompleksowość rozwiązań i działań proponowanych do realizacji w ramach projektu 20 pkt.,
g. dostępność działań dla potencjalnie zainteresowanych beneficjentów 20 pkt.
7.3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a. złożone przez organizacje, prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych,
b. przygotowane na obowiązującym formularzu,
c. prawidłowo wypełnione,
d. złożone poprzez system www.witkac.pl
e. zawierające komplet niezbędnych załączników,
f. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

8. Informacje dotyczące konkursu zostaną umieszczone:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu".

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 lutego 2017 r.

10. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu".

11. Na realizację zadań związanych z utrzymaniem sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni przeznaczono w 2015 r. - 129.200 zł,
w 2016 r. - 129.200 zł.

 Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Ref. ds. Osób Niepełnosprawnych
Odpowiedzialny za treść: Alicja Gontarz
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Kowalewska
Data wytworzenia informacji: 03 stycznia 2017
Data udostępnienia informacji: 03 stycznia 2017
Ostatnia aktualizacja: 03 stycznia 2017
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl