Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
środa, 31 sierpnia 2016
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Otwarty nabór w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Pilotaż Scale UP.OGŁOSZENIE

Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia Jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, kod pocztowy 81-451 (dalej „Organizator"), działając w oparciu o przepisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza otwarty Nabór na Partnera (duże przedsiębiorstwo) do wspólnego przygotowania i realizacji planowanego Projektu „ProgramAkceleracyjny", w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Pilotaż Scale UP.
 
Regulamin Naboru dostępny jest na stronie internetowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia i Urzędu Miasta Gdynia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz w siedzibie Organizatora.

Ofertę należy złożyć 21 dni od daty opublikowania Ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia i Urzędu Miasta Gdynia w BIP, tj. nie później niż do dnia 17 sierpnia 2016, godz. 10.00 - decyduje data i godzina wpływu oferty.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera pod adresem: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81 - 451 Gdynia, Budynek IV, V piętro, Sekretariat, Pokój A.510.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2016, godz. 11.00 w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81 - 451 Gdynia, Budynek IV, parter, w Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych.

Wyniki Naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia i Urzędu Miasta Gdynia w BIP oraz w siedzibie Organizatora oraz przesłane drogą elektroniczną (email) do Oferentów, którzy złożą Oferty w ramach Naboru.
 
I.          Cel partnerstwa:
Celem partnerstwa jest realizacja Projektu „Program Akceleracyjny" zmierzającego do zwiększenia stopnia współpracy startupów (mikro-/małych przedsiębiorstw) z dużymi przedsiębiorcami i jej wykorzystanie na rzecz komercjalizowania w dużych przedsiębiorstwach nowatorskich rozwiązań proponowanych przez startupy, w tym produktów/usług, które mogą stanowić odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby w obszarze IT dużego przedsiębiorstwa i które zostaną wdrożone w ramach ich działalności gospodarczej.
 
II.        Opis planowanego Projektu „Program Akceleracyjny":
1.        Czas realizacji Programu Akceleracyjnego nie może przekroczyć 15 miesięcy. Program może składać się z 2-3
           rund, trwających od 3 do 6 miesięcy.
2.        Program Akceleracyjny musi ukończyć minimum 20 mikro-/małych przedsiębiorców.
3.        Rozwiązania opracowane przez uczestników Programu Akceleracyjnego muszą wpisywać się w obszary
           tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji(http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl).
4.        Dla mikro-/małych przedsiębiorców przewidziany jest grant do 250 000,00 zł na przedsiębiorstwo na rozwój 
           produktów lub usług i pokrycie wydatków z tym związanych, uzależniony od realizacji kamieni milowych.
5.        Na czas realizacji Programu Akceleracji, Organizator zapewni mikro-/małym przedsiębiorcom infrastrukturę
           biurową oraz wiedzę z zakresu tworzenia produktów i usług.
 
III.      Udział Partnera w planowanym projekcie „Program Akceleracyjny" będzie polegać na:
1.       Partner najpóźniej do 9 września 2016 r., wspólnie z Organizatorem opracuje założenia Programu
         Akceleracyjnego, przez co należy rozumieć rozumieć program dedykowany mikroprzedsiębiorcom lub małym 
         przedsiębiorcom, trwający od 3 do 6 miesięcy, opracowany we współpracy z dużym przedsiębiorcą, i mający 
         na celu przygotowanie produktu lub usługi odpowiadającego potrzebom dużego przedsiębiorcy, oparty na 
       intensywnej pracy z uczestnikami tego programu, obejmujący w szczególności wsparcie doradcze i mentorskie
        oraz wsparcie w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu/ lub sługi i jego
        lub jej komercjalizacji. Program akceleracyjny musi być skoncentrowany na objęciu wsparciem
       mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców, których rozwiązania produktowe lub usługowe mogą
       potencjalnie znaleźć zastosowanie w obszarach zidentyfikowanych potrzeb, problemów lub łańcuchu dostaw
       dużego przedsiębiorcy.
¹
2.        Partner będzie aktywnie współuczestniczyć w procesie selekcji startupów do udziału w Programie
          Akceleracyjnym oraz w realizacji Programu.
3.        Partner wyznaczy kierownika projektu, który będzie odpowiedzialny za realizację zadań określonych
          w Programie i przypisanych do Partnera.
4.        Partner zaangażuje kierownika działu B+R do pracy przy komercjalizacji wypracowanych produktów lub usług. 
5.        Partner zaangażuje mentorów oraz niezbędne zasoby ludzkie odpowiedzialne w organizacji Partnera za
           zgłoszone obszary zidentyfikowanych potrzeb, problemów lub łańcuchu dostaw dużego przedsiębiorcy.
6.        Partner będzie na bieżąco monitorować opracowywane rozwiązania pod kątem ich zintegrowania i wdrożenia
          w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
7.        Partner udostępni zasoby niezbędne do opracowania/testowania rozwiązań startupów w toku Programu
          Akceleracyjnego, tj. zasoby techniczne, ludzkie i finansowe, które będą odzwierciedlały znaczący wkład
          Partnera w realizację Programu Akceleracyjnego.
 
IV.      Obszar realizacji Programu Akceleracyjnego:
1.        Obszar, na którym będzie realizowany Program Akceleracyjny to, co do zasady, województwo pomorskie.
2.        W przypadku konieczności, np. przeprowadzenia badań w siedzibie Partnera, pokryje on koszty dojazdu oraz
           noclegu startupów.

1. Program akceleracyjny - definicja na podst. wzoru Umowy na powierzenie grantu, PARP, Start In Poland

Do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni  Nr 4891/16/VII/M z dnia 26.07.2016r. w sprawie wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej Miasta Gdyni do przygotowania i realizacji w imieniu Gminy Miasta Gdyni projektu pn.: „Program Akceleracyjny” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1  Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Pilotaż Scale UP._pdf

Regulamin otwartego naboru w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Pilotaż Scale UP_pdf.

Załączniki do regulaminu:

Zał. Nr 1 _
Formularz oferty_doc.
Zał. Nr 2_
Oświadczenie_podmiot_status_doc.
Zał. Nr 3_
Oświadczenie_postępowanie egzekucyjne_doc.
Zał. Nr 4_
Oświadczenie_podmiot wykluczony_doc.
Zał. Nr 5_
Oświadczenie_brak zakazu_doc.
Zał. Nr 6_
Oświadczenie_zwrot pomocy_doc.
Zał. Nr 7_
Oświadczenie_podmiot trudna sytuacja_doc.
Zał. Nr 8_
Oświadczenie_podmiot powiązany_doc.
Zał. Nr 9_
Karta oceny formalnej_pdf.
Zał. Nr 10_
Karta oceny merytorycznej_pdf.
Zał. Nr 11_
List intencyjny_doc.

MODYFIKACJA z dnia 29.07.2016r. w zakresie dodania Załącznika nr 12:

Regulamin  otwartego naboru w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Pilotaż Scale UP _po korekcie z dnia 29.07.2016r._pdf

Załącznik nr 1 _Formularz oferty_po korekcie z dnia 29.07.2016r._pdf

Załącznik nr 12_Oświadczenie_podmiot wykluczenie wsparcie_dodany załącznik z dnia 29.07.2016r._pdf


Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1 z dnia 05.08.2016r._pdf

Pytanie nr 1 z dnia 05.08.2016r._odpowiedź uzupełniająca_pdf

Pytanie nr 2 z dnia 08.08.2016r._pdf


Informacja o unieważnieniu naboru_17.08.2016r._pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Dorota Grasza
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Krause
Data wytworzenia informacji: 26 lipca 2016
Data udostępnienia informacji: 26 lipca 2016
Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2016
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl