Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
wtorek, 21 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNEREGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA GDYNI

Regulamin organizacyjny.pdf

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Gdyni, zwany dalej regulaminem, określa organizację wewnętrzną oraz przedmiot i zasady działania Urzędu Miasta Gdyni.

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o statucie, radzie, prezydencie, wiceprezydencie, sekretarzu, skarbniku i urzędzie - należy przez to rozumieć odpowiednio: Statut, Radę, Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza, Skarbnika (głównego księgowego budżetu) i Urząd - Miasta Gdyni.
2. Ilekroć w regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o prezydencie - należy przez to rozumieć również - sprawującego za niego zastępstwo - wiceprezydenta.
3. Ilekroć w regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o dyrektorze - należy przez to rozumieć:
1) sekretarza, pełniącego jednocześnie funkcję dyrektora urzędu albo
2) inną osobę, której prezydent powierzył funkcję dyrektora urzędu.
4. Ilekroć w Regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o wydziale oraz naczelniku - należy przez to rozumieć odpowiednio: wydział, równorzędną komórkę organizacyjną lub samodzielne stanowisko, wchodzące w skład Urzędu Miasta Gdyni, oraz naczelnika wydziału, kierownika samodzielnego referatu, komendanta straży miejskiej albo kierownika innej komórki równorzędnej tego urzędu.
5. Ilekroć w regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o pełnomocniku - należy przez to rozumieć pełnomocnika prezydenta, powołanego, w trybie określonym w § 22 ust. 2 do prowadzenia w ich imieniu określonego rodzaju zagadnień.
6. Ilekroć w regulaminie lub w aktach wydanych na jego podstawie, bez bliższego określenia, jest mowa o gminie rozumie się przez to Gminę Miasta Gdyni oraz Miasto Gdynia jako miasto na prawach powiatu.
7. Ilekroć w regulaminie lub w aktach wydanych na jego podstawie, bez bliższego określenia, jest mowa o mieniu komunalnym, gminnym lub miasta rozumie się przez to mienie Gminy Miasta Gdyni oraz Miasta Gdyni jako miasta na prawach powiatu.

§ 3. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
1) ustawy o samorządzie gminnym,
2) ustawy o samorządzie powiatowym,
3) ustawy o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
4) ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa,
5) ustawy o pracownikach samorządowych,
6) ustawy Kodeks pracy,
7) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
8) ustawy o finansach publicznych,
9) Statutu Miasta Gdyni,
10) niniejszego regulaminu, nadanego zarządzeniem prezydenta.
oraz pozostających z nimi w zgodzie aktów prawnych.

§ 4. 1. Urząd ma siedzibę w Gdyni.
2. Terytorialny zasięg działania urzędu obejmuje obszar miasta Gdyni.

§ 5. 1. Urząd jest aparatem pomocniczo - wykonawczym prezydenta.
2. (uchylony).
3. Urząd realizuje zadania i odpowiadające im kompetencje z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych miasta, zadań zleconych, a także przejętych przez miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej, z uwzględnieniem przyjętej polityki określonej w strategii rozwoju miasta, zapewniając ekonomiczną, skuteczną i profesjonalną realizację zadań. Urząd pełni także funkcje starostwa powiatowego dla obszaru miasta Gdyni.
4. Urząd wykonuje zadania związane z zarządzaniem mieniem miasta i Skarbu Państwa oraz realizacją jego dochodów i wydatków w zakresie określonym przepisami prawa.
5. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami prezydent wykonuje zadania, o których mowa w ust. 2 - 4, przy pomocy miejskich jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład urzędu.
6. W uzasadnionych ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie przypadkach - prezydent realizuje zadania i zaspokaja lokalne potrzeby, dokonując zakupu usług świadczonych przez inne podmioty.
7. Urząd działa jak wyodrębniona jednostka budżetowa, której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem miasta Gdyni.

§ 6. 1. Nadrzędnym celem działania urzędu - jego misją jest służba społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej potrzeb i uwzględnianie słusznych interesów.
2. Podstawową wartość dla urzędu i jego pracowników stanowi dobro wspólnoty samorządowej osiągane przy uwzględnieniu i poszanowaniu praw jednostki.
3. Urząd stosuje skuteczne metody komunikowania się z mieszkańcami.

§ 7. 1. Pracownicy urzędu tworząc apolityczny aparat urzędniczy, gwarantują stabilność i doskonalenie organizacji urzędu oraz zapewniają ciągłość funkcjonowania administracji samorządowej.
2. Pracowników samorządowych łączy identyfikacja z Miastem, cechuje dbałość o dobre imię urzędu, jawność i otwartość działania oraz wrażliwość na problemy mieszkańców.

§ 8. 1. Kulturę urzędu stanowi zbiór wartości i przekonań wspólnych dla pracowników urzędu, zapewniający przestrzeganie porządku prawnego i skuteczną realizację usług.
2. Organizacja urzędu stwarza wszystkim pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji, szansę awansu i warunki samorealizacji, w ramach ustalonej strategii działania urzędu.
3. Urząd współpracuje z lokalnymi organizacjami społecznymi, pozarządowymi i gospodarczymi w interesie mieszkańców.

§ 9. 1. Obowiązki urzędu, jako zakładu pracy w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy, obowiązki pracowników urzędu, organizację pracy i porządek wewnętrzny w urzędzie, zasady nagradzania i wyróżniania pracowników oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy - określają odpowiednio: Regulamin pracy Urzędu Miasta Gdyni i Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gdyni.
2. Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych określa regulamin funduszu świadczeń socjalnych.Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydz. Organizacyjny
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28 grudnia 2011
Data udostępnienia informacji: 05 stycznia 2012
Ostatnia aktualizacja: 01 lutego 2017
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl