Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
wyszukaj
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
wtorek, 21 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę / zmiana pozwolenia na budowęmiejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Pierwszy Referat Architektury

Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408 (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,(58) 66 88 403
Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły

Drugi Referat Architektury

Pokój: 418, IV piętro, tel. (58) 66 88 421, (58) 66 88 407, (58) 66 82 406, (58) 66 82 404
Pokój: 423, IV piętro, tel. (58) 66 88 424, (58) 66 88 410, (58) 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne,

Trzeci Referat Architektury

Pokój: 324, III piętro, tel. (58) 66 88 422, (58) 66 88 427, (58) 66 88 431, (58) 66 88 433
Pokój: 322, piętro III, tel. (58) 66 88 415, (58) 66 88 432,(58) 66 88 408
Dzielnice: Orłowo,Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

Tel. 58-66-88-400
fax 58 66 88 402
e-mail: wydz.arch.bud.@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałki - godz. 13.00 - 16.00 środy - godz. 08.00 - 11.00
 
wymagane dokumenty- Wniosek (druki wniosków wyłożone przed pokojem 332),
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego,
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzja o warunkach zabudowy (przy braku planu miejscowego);
* pozwolenie konserwatora zabytków (w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków),
* decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku pozwoleń na budowę inwestycji mających wpływ na środowisko),
*w przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową 
sposób załatwienia sprawyZłożenie wniosku (ewentualne uzupełnienie wniosku po otrzymaniu wezwania organu). Interesant otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania, ew. także postanowienie w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, a następnie decyzję rozstrzygającą w sprawie. 
opłaty1.ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO - 47 zł

2.POZWOLENIE NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ URZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBIEKTEM BUDOWLANYM:

1) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł (nie więcej niż 539 zł)
2) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł
3) innego budynku - 48 zł
4) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
5) budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
6) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, cieplnych,
telekomunikacyjnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł
7) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km - 105 zł
8) innych budowli - 155 zł
9) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

3.POZWOLENIE NA PRZEBUDOWĘ LUB REMONT OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ NA WZNOWIENIE ROBÓT - 50% stawek określonych w pkt 1-9

4.POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO - 36 zł

podstawa prawna:
ustawa z dn. 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z póź. zm.)
rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007, nr 187, poz. 1330)
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/rozbiórkę. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zaplaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa
- sprawę, w której wnoszona jest opłata

Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
- jednostki budżetowe
- jednostki samorządu terytorialnego
- organizacje pożytku publicznego (wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

Zwolenienia przedmiotowe:
- pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych
- pozwolenie na budowe budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
- pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - gdy pozwolenie na budowę nie zostało wydane
czas załatwienia sprawyzgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 35 ust. 6 ustawy Prawo budowlane
tryb odwoławczyOrgan odwoławczy: Wojewoda Pomorski za pośrednictwem organu I instancji - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. 
podstawa prawnaart. 28, art. 34 ust. 4 i art. 36, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z póź.zm.),
art. 92 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1445) i art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2013 poz. 267 z póź. zm.) 
drukiwniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę / zmiana pozwolenia na budowę

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydz. Architektoniczno-Budowlany
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 01 stycznia 2002
Data udostępnienia informacji: 08 czerwca 2006
Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2016
Sprawy do załatwienia
więcej
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl