Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
wyszukaj
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 20 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Przekazanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis/zmiany/zawieszenia/wznowienia/wykreślenie)miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Tel. 58-66-82-010
        58-66-82-011
fax 58-66-82-012
e-mail: gcwp@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu)

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
1. osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek)
Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG a następnie wydrukować i udać się do Urzędu Gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym.
2. wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)
Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG w BIP Ministra Rozwoju oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:
• opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
• albo podpisany profilem zaufanym ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany

Formularze wniosku dostępne są w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz poniżej w części Druki. 
sposób załatwienia sprawyOrgan gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatrując go podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika Urzędu Gminy i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Jeżeli przesłany pocztą wniosek jest niepoprawny, organ gminy wzywa niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
opłatyWniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.
czas załatwienia sprawyTryb ustawowy przewiduje, iż organ gminy, przekształcony wniosek przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
inne informacjePrzedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. 
tryb odwoławczyOd czynności organu gminy związanych z przyjęciem wniosku polegających na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju. 
podstawa prawnaUstawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) 
druki

UWAGA! Wzory wniosków ważne od 01 stycznia 2017 roku.

Druki do pobrania:
CEIDG-1 - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza

CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych

CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych

CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-POPR - Dokonywanie korekt w przypadku pomyłek

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1


Strony internetowe, na których dostępne są powyższe druki:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Ministerstwo Rozwoju

Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde

Platforma ePUAP http://www.epuap.gov.pl/Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydz. Polityki Gospodarczej - GCWP
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Urban
Data wytworzenia informacji: 08 lipca 2011
Data udostępnienia informacji: 08 lipca 2011
Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2017
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl