Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
niedziela, 23 października 2016
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i GeodezjiGdynia, dnia 17 października 2016 r.
 
Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 poszukuje kandydatów na stanowisko
PODINSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
- REFERACIE MIENIA SKARBU PAŃSTWA
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
 
Główne obowiązki:
- bieżące zapoznawanie się, analiza i informowanie bezpośredniego przełożonego o zmianach wprowadzonych w przepisach prawa w zakresie wykonywanych zadań,
- zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zadań na zajmowanym stanowisku,
- prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji, projektów postanowień oraz pism w sprawach o ustalenie odszkodowań za nieruchomości przejmowane z mocy prawa w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - w trybie ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz wydzielane pod drogi publiczne - w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:
· kompletowanie dokumentacji, w tym geodezyjnej i wieczysto-księgowej niezbędnej do ustalenia odszkodowania,
· ustalenie oznaczenia nieruchomości według ewidencji gruntów,
· ustalenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania,
· ustalenie stron postępowania,
· analiza wpisów dokonanych w księgach wieczystych, w tym ustalenie ograniczonych prawa rzeczowych oraz hipotek,
· sporządzanie pism o wszczęciu postępowań,
· zlecanie rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia operatów szacunkowych,
· sprawdzanie operatów szacunkowych w zakresie formalnym, tj. zbadanie czy został on zrobiony i i podpisany przez uprawnioną osobę, czy zawiera wymagane przepisami elementy treści, czy prawidłowo została zastosowana metoda wyceny oraz cel wyceny,
· prowadzenie rozpraw administracyjnych,
· przeprowadzanie oględzin nieruchomości,
· sporządzanie projektów postanowień o zawieszeniu, podjęciu lub wznowieniu postępowania,
· sporządzania projektów decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania, o odmowie ustalenia odszkodowania oraz o umorzeniu postępowania.
 
Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w biurze oraz w terenie.
Miejsce pracy IV piętro budynku. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.
 
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja,
- niezbędny roczny staż pracy, preferowany na podobnym stanowisku.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, KPA, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, kodeksu cywilnego (część ogólna, prawo rzeczowe, prawo spadkowe), ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o drogach publicznych,
- umiejętność obsługi komputera pakietu MS Office,
- nieposzlakowana opinia, 
- predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej - formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, odporność na stres, dobre relacje interpersonalne, obowiązkowość, sumienność, łatwość przyswajania zagadnień legislacyjnych, umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej - stosowanie przyjętych form i stylu korespondencji oraz języka i treści pism, zdolność i skłonność do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dobra organizacja pracy.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja,
- kopie dokumentów potwierdzających roczny staż pracy,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.
 
Wzory oświadczeń dostępne tutaj.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 27 października 2016 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „PODINSPEKTOR W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI - oferta pracy"
 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych".
 
*W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydział Kadr i Szkoleń
Odpowiedzialny za treść: Marzena Siedlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Raulin
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Raulin
Data wytworzenia informacji: 17 października 2016
Data udostępnienia informacji: 17 października 2016
Ostatnia aktualizacja: 19 października 2016
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl