Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 26 września 2016
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Opracowanie części dokumentacji aplikacyjnejGdynia: Opracowanie części dokumentacji aplikacyjnej, w tym: wykonania analiz kosztów i korzyści, określenia wskaźników rezultatu, porównania wariantów inwestycyjnych oraz częściowego uzupełnienia wniosków o dofinansowanie dla trzech projektów przygotowywanych do aplikowania o współfinansowanie ze środków funduszy europejskich.

Numer ogłoszenia: 156873 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie części dokumentacji aplikacyjnej, w tym: wykonania analiz kosztów i korzyści, określenia wskaźników rezultatu, porównania wariantów inwestycyjnych oraz częściowego uzupełnienia wniosków o dofinansowanie dla trzech projektów przygotowywanych do aplikowania o współfinansowanie ze środków funduszy europejskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz kosztów i korzyści (AKK) dla trzech następujących projektów inwestycyjnych Gdyni: 1. projekt pn.: Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia, 2. projekt pn.: Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury trolejbusowej, przygotowywanych do aplikowania o współfinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 (POIiŚ), działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, 3. projekt pn.: Utworzenie trasy rowerowej R - 10 na obszarze Gminy Miasta Gdyni, przygotowywany do aplikowania o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8. Konwersja, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego), wraz z określeniem wskaźników rezultatu dla wszystkich inwestycji. Ponadto dla projektu określonego w pkt. 1) przedmiotem zamówienia jest również wykonanie porównania wariantów inwestycyjnych (analiza opcji inwestycyjnych w ujęciu strategicznym i szczegółowym) wraz z opracowaniem części D i E Wniosku o dofinansowanie (WoD) projektu dla sektora transportu oraz uzupełnieniem pozostałych elementów wniosku powiązanych z wynikami AKK. Natomiast dla projektu określonego w pkt. 2) przedmiotem zamówienia jest również opracowanie części E Wniosku o dofinansowanie (WoD) projektu dla sektora transportu oraz uzupełnienie pozostałych elementów wniosku powiązanych z wynikami AKK. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z podziałem wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.5)
 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu analizy kosztów i korzyści dla projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju transportu/ transportu przyjaznego środowisku, o całkowitej wartości projektu minimum 30 mln PLN każdy, przygotowywanych do aplikowania o współfinansowanie ze środków UE. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: - dysponuje min. trzema osobami, które brały udział w przygotowaniu analizy finansowej i ekonomicznej dla co najmniej 1 projektu infrastrukturalnego z zakresu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego transportu przyjaznego środowisku każda, - dysponuje min. dwiema osobami, które brały udział w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w zakresie analizowania wariantów inwestycyjnych i lub szacowania wskaźników rezultatu przedsięwzięć dla co najmniej 1 projektu infrastrukturalnego z zakresu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego transportu przyjaznego środowisku każda. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy, 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 4. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 20
IV.2.2)
 
 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w następujących przypadkach: a) zmiany terminu wzywania Wykonawcy do dokonywania korekt przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 5 projektu umowy, w przypadku ewentualnych zmian terminów składania wniosków o dofinansowanie projektów, określanych przez Instytucje Zarządzające programami operacyjnymi POIiŚ i RPO WP 2014-2020, b) wprowadzenia zmian w zakresie i sposobie realizacji planowanych projektów/projektu, przy możliwej modyfikacji - zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku braku celowości wykonywania opracowań określonych przedmiotem umowy dla zmienionej części projektu. c) zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.pl/bip/usługi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Projektów Infrastrukturalnych, pok. 120, I piętro, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 11:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: w kancelarii na parterze Urzędu Miasta w Gdyni ul. 10-Lutego 24.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina Miasta Gdyni zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektów pn.: Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia i Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury trolejbusowej ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ oraz projektu pn.: Utworzenie trasy rowerowej R-10 na obszarze Gminy Miasta Gdyni ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ+Załączniki + Projekt Umowy w wersji .pdf
SIWZ+Załączniki + Projekt Umowy w wersji .doc

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydz. Projektów Infrastrukturalnych
Odpowiedzialny za treść: Beata Neumann
Wprowadził informację: Dominika Kowalkowska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kowalkowska
Data wytworzenia informacji: 26 lipca 2016
Data udostępnienia informacji: 26 lipca 2016
Ostatnia aktualizacja: 02 sierpnia 2016
Zamówienia Publiczne
więcej
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl