Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 20 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTUUrząd Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT- etap I”, zwanego dalej Projektem; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020; V Osi Priorytetowej Zatrudnienie; Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - Mechanizm ZIT”.

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U.2016.217 j.t. z późń.zm). 

I. Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji Projektu mającego za zadanie zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy z Obszaru Metropolitalnego G-G-S, przy czym działania będą skierowane do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących co najmniej do jednej z grupy docelowej Projektu:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami, 
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach.

II. Forma prawna partnera: Organizacja pozarządowa w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.).

III. Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od dnia 10.02.2017 r. do dnia 02.03.2017 r.

IV. Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia jest Regulamin Konkursu, który określa:
a) kryteria oceny oferty,
b) warunki udziału i podstawy wykluczenia z konkursu,
c) istotne postanowienia partnerstwa na rzecz realizacji Projektu.

V. Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

VI. Oferty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na Partnera do projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I" – Wydział Polityki Gospodarczej osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00, osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, listownie lub pocztą kurierską na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. 

VII. Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia o naborze na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni (http://www.gdynia.pl/bip/), tj. nie później niż do dnia 02.03.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

VIII. Informacja dotycząca wyboru partnera zostanie zamieszczona na stronie BIP ogłaszającego konkurs (http://www.gdynia.pl/bip/), jak również zostanie przesłana pocztą elektroniczną do wszystkich podmiotów biorących udział w niniejszym naborze.

IX. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej , ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. 

Osoba do kontaktu: 
Anna Berg, tel. 58 668 20 32, e-mail: a.berg@gdynia.pl

Załączniki:


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydz. Polityki Gospodarczej - GCWP
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 10 lutego 2017
Data udostępnienia informacji: 10 lutego 2017
Ostatnia aktualizacja: 09 lutego 2017
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl