Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
sobota, 30 lipca 2016 Julity, Ludmiły
pogoda Pogoda w Gdyni
język polski język angielski język niemiecki język szwedzki język duński język francuski język rosyjski język esperanto


powrót do poprzedniej strony powrót

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gdyni (stypendia i zasiłki szkolne)miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Edukacji
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 602
Tel. 58-66-88-465
fax 058 668 84 52
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyZałączniki do. wniosku o przyznanie stypendium szkolnego:
1) Zaświadczenie lub oswiadczenie potwierdzające sytuacje materialną tj. miesięczny dochód netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i pochodzący z:
- wynagrodzenia za pracę
- stałych zasiłków z pomocy społecznej
- emerytur i rent
- alimentów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- zasiłku dla bezrobotnych
- świadczenia pielęgnacyjnego
- dochodów z działalności gospodarczej
- dodatków mieszkaniowych
- innych źródeł

2) Inne dokumenty potwierdzające sytuację wymienioną we wniosku

Załączniki do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego:
- dokumenty potwierdzające sytuację opisaną we wniosku
 
sposób załatwienia sprawyWnioski o przyznanie :
- stypendium szkolnego w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy przyjmowane są do 15 września danego roku szkolnego.
- zasiłku szkolnego można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do stypendium lub zasiłku i wydaje decyzję.
W przypadku decyzji przyznającej stypendium/zasiłek, uczeń nieniejsze stypendium/zasiłek otrzyma:
- za pośrednictwem szkoły
- w przypadku szkół niepublicznych bądź mających swą siedzibę poza terenem Gminy Miasta Gdyni w formie przelewu na rachunek wskazany we wniosku lub w kasie nr 3 UM 
opłatybrak
czas załatwienia sprawyZgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
inne informacjeStypendium szkolne:
1) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.
W roku szkolnym 2015/2016 kwota ta wynosi 514 zł.

2) Stypendia socjalne nie mają zastosowania w stosunku do Uczniów, wychowanków lub słuchaczy realizujących naukę w klasach zerowych.
 
tryb odwoławczyOd decyzji służy prawo wniesienia odwołania do SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO, 80-824 Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem tutejszej Instytucji w terminie 14 dni od daty doręczenia. 
podstawa prawna1) art. 104 § 1 i art. 106 § 1 oraz art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

2) art. 90d i art.90o ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015r Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

3) art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz. 163)

4) art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013r. poz. 1456) oraz § 1 ust. 1 pkt.1b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 21058 z późn.zm.)

5) uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXII/459/12 z dnia 29.08.2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2006r. Nr 97 z późn.zm.)  
drukiWniosek o przyznanie stypendium szkolnego


Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego


Regulamin


Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Rzewuska
Ostatnia aktualizacja: 01 marca 2016
Odpowiedzialny: Wydz. Edukacji

© Urząd Miasta w Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl

Created by Net P.C. | Layout by IQ PL | Zdjęcia lotnicze by AEROMEDIA | Hosting by ARTNET