Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
poniedziałek, 27 czerwca 2016 Maryli, Władysława
pogoda Pogoda w Gdyni
język polski język angielski język niemiecki język szwedzki język duński język francuski język rosyjski język esperanto


powrót do poprzedniej strony powrót

Wydział ŚrodowiskaNaczelnik Bartosz Frankowski
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój: 512-522
telefon: 58 66 88 480
fax: 58 66 88 470

e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Wydział Środowiska określa warunki korzystania z zasobów środowiska z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, w szczególności:

1.   monitoruje realizację projektów gminnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
      pod kątem zgodności z polityką ochrony środowiska;
2.   prowadzi sprawy związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
      planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
3.   opiniuje projekty budowlane przedsięwzięć pod kątem zgodności z przepisami ochrony
      środowiska i warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
4.   opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
5.   wykonuje zadania z zakresu prawa wodnego przewidziane do realizacji przez starostę lub
      prezydenta, z wyjątkiem wydawania decyzji o przejściu gruntów pokrytych powierzchniowymi
      wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (art. 14a ust. 2 ustawy - Prawo
      wodne), w szczególności wydaje pozwolenia wodnoprawne na:
          1. szczególne korzystanie z wód, m.in.: pobór oraz odprowadzenie wód powierzchniowych i
              podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
          2. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów,
              ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
              wodnego,
          3. wykonanie, odbudowę, przebudowę, rozbudowę i rozbiórkę urządzeń wodnych,
          4. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód,
              mającą wpływ na warunki przepływu wody, 
          5. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
          6. piętrzenie wody podziemnej,
          7. odwodnienie obiektów lub wykopów i budowlanych;
6.   wydaje decyzje ustalające linię brzegu;
7.   rozstrzyga spory związane z przywróceniem stanu wody na gruncie;
8.   prowadzi sprawy związane z ustaleniem stref ochronnych bezpośrednich ujęć wody;
9.   opiniuje projekty warunków korzystania z wód dorzecza;
10. rozpatruje sprawy odszkodowawcze związane z wydawanymi pozwoleniami wodnoprawnymi;
11. prowadzi sprawy związane z ochroną przed hałasem, między innymi poprzez wydawanie
      decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
12. dokonuje przyjęcia zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
13. wydaje pozwolenia zintegrowane w zakresie wprowadzania substancji lub energii do
      środowiska;
14. prowadzi sprawy związane z ochroną powietrza, a w szczególności:
          1. wydaje pozwolenia ustalające warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza dla
              instalacji innych niż kwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco
              oddziaływać na środowisko oraz innych niż zlokalizowane na terenach zamkniętych, 
          2. wydaje decyzje nakładające obowiązek ograniczania oddziaływania na środowisko,
          3. przyjmuje wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, 
          4. współdziała z Fundacją ARMAAG;
15. prowadzi sprawy związane z gospodarką odpadami, w szczególności:
          1. wydaje decyzje w sprawach:

  • pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • zezwoleń na gospodarowanie odpadami w zakresie transportu, zbierania oraz przetwarzania,
  • usuwania odpadów zgromadzonych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania

          2. prowadzi rejestry:

  • posiadaczy zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport określonych rodzajów odpadów,
  • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

16. realizuje zadania określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez:
          1. przygotowanie uchwał Rady Miasta Gdyni w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 
              gminy,
          2. przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie odbierania i
              zagospodarowania odpadów,
          3. kontrolę realizacji umów zawartych z firmami wywozowymi na usługi odbierania i
              zagospodarowania odpadów,
          4. kontrola firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej,
          5. bieżącą analizę systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
          6. współpraće ze Strażą Miejską w zakresie kontroli obowwiązków właścicieli nieruchomości,
          7. prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,
          8. udzielania zezwoleń na odbiór nieczystości ciekłych.
17. realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności: 
          1. udziela zezwoleń na prowadzenie prac geologicznych, prowadzi nadzór nad
              projektowaniem i wykonywaniem tych prac oraz prawidłowością sporządzania
              dokumentacji geologicznych,
          2. zatwierdza projekty prac geologicznych oraz przyjmuje i rejestruje dokumentacje
              geologiczne,
          3. udziela koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
          4. gromadzi, przetwarza dane geologiczne i udostępnia informację geologiczną,
          5. prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na
              których występują te ruchy, a także stosowny rejestr zawierający informacje o tych
              terenach;
18. realizuje zadania z zakresu ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
          1. prowadzi rejestr obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających prawnej ochronie
              (pomniki przyrody, użytki ekologiczne itp.),
          2. prowadzi postępowania w sprawie udzielenia zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
          3. prowadzi postępowania związane z wymierzaniem kar za zniszczenie zieleni;
19. uczestniczy w formułowaniu polityki ekologicznej miasta, w szczególności przygotowuje
      programy ochrony środowiska dla miasta Gdyni;
20. współpracuje z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wdrażania polityki 
      zrównoważonego rozwoju;
21. prowadzi działania z zakresu edukacji ekologicznej;
22. udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie;
23. prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem środkami budżetu z tytułu korzystania ze
      środowiska, w szczególności:
          1. przyjmuje i rozpatruje wnioski o dofinansowanie/refinansowanie zadań proekologicznych,
          2. udziela dotacji podmiotom realizującym inwestycje poprawiające stan środowiska,
24. nadzoruje działalność gospodarstw rolnych na terenie miasta, a w szczególności:
          1. wydaje zaświadczenia o posiadaniu i/lub pracy w gospodarstwie rolnym,
          2. prowadzi spisy rolne dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej (współpraca z
              Wojewódzkim Urzędem Statystycznym),
          3. kontroluje obowiązek ubezpieczeniowy rolników,
          4. współpracuje ze Stacją Ochrony Roślin w zakresie przekazywania rolnikom i ogrodnikom
              komunikatów dotyczących ochrony roślin, w tym zwalczania chorób i szkodników roślin,
          5. współpracuje z izbami rolniczymi,
          6. realizuje zadania gminy i powiatu wynikające z ustawy o nasiennictwie;
25. wydaje karty wędkarskie i łowiectwa podwodnego;
26. prowadzi rejestrację sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
27. prowadzi nadzór nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt;
28. współpracuje z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie zwalczania zakaźnych chorób
      zwierzęcych, w tym w szczególności zwalczania wścieklizny;
29. prowadzi sprawy związane z posiadaniem zwierząt domowych, a także zwierząt chronionych
      umowami międzynarodowymi, a w szczególności:
          1. prowadzi sprawy związane z: czasowym lub stałym odebraniem właścicielowi zwierzęcia
              oraz rozporządzaniem nim,
          2. prowadzi rejestr psów oraz zwierząt chronionych prawem międzynarodowym,
          3. wydaje zezwolenia na hodowlę i utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne oraz
              prowadzi ich rejestr,
          4. prowadzi nadzór nad dobrostanem zwierząt domowych;
30. prowadzi sprawy związane z utrzymaniem zwierząt gospodarskich na terenach nierolniczych;
31. prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu państwa,
      z wyjątkiem lasów komunalnych, a w szczególności:
          1. zleca sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
          2. wydaje decyzje w sprawie przyznania dotacji na zalesienia zgodnie z miejscowym planem
              zagospodarowania przestrzennego,
          3. wydaje decyzje na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania 
              lasu;
32. realizuje zadania z zakresu prawa łowieckiego, a w szczególności:
          1. wydaje zgodę na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,
          2. wydaje postanowienia o odstrzale lub odłowie redukcyjnym,
          3. wydaje zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,
          4. wydzierżawia polne obwody łowieckie.Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2015
Odpowiedzialny: Wydz. Środowiska
Referaty
Sprawy do załatwienia

© Urząd Miasta w Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl

Created by Net P.C. | Layout by IQ PL | Zdjęcia lotnicze by AEROMEDIA | Hosting by ARTNET