Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
środa, 29 czerwca 2016 Piotra, Pawła
pogoda Pogoda w Gdyni
język polski język angielski język niemiecki język szwedzki język duński język francuski język rosyjski język esperanto


powrót do poprzedniej strony powrót

III kwartał 2015 r.Gdynia, 10 12 2015 r.

Informacja kwartalna - stan na 30.09.2015r.

Ludność

Wg danych Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków Urzędu Miasta Gdyni minione trzy kwartały br. przyczyniły się do spadku liczby ludności z powodu odpływu migracyjnego.
Saldo ruchu migracyjnego ludności wyniosło minus 1 737 osób. Napływ ludności do Gdyni, zameldowania w okresie I-IX 2015 r. wyniósł 1942 osoby, odpływ, wymeldowania - 3 679 osób.
Dodatni przyrost naturalny wynoszący 14 osób (w okresie I-IX 2015 r. urodziło się 1 788 dzieci, a zmarło 1 774 mieszkańców Miasta) nie zdołał zrównoważyć odpływu migracyjnego.

 

urodzenia zgony

Bezrobocie

 

Na koniec III kwartału br. liczba bezrobotnych Gdynian zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosła 5219 osób (w tym 3 061 kobiet) i spadła w stosunku do września ubiegłego roku o 10,2%.

 

stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w Gdyni na koniec września br. wyniosła 5,0% cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Analogiczne wskaźniki dla Polski i województwa pomorskiego wynosiły odpowiednio: 9,7 i 9,0%.
W końcu września 2015 r. prawa do zasiłku nie posiadało 84,3% bezrobotnych (4 401 osób).

 


1. Struktura bezrobocia
Wśród bezrobotnych odsetek kobiet osiągnął 58,7%.
W końcu września b.r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lat (1 396 osób), a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 26,7%, mniej liczną populacją byli bezrobotni w wieku 35-44 lat (25,9%). Najmłodsi bezrobotni (w wieku do 24 lat) stanowili 7,2%.
Bezrobotni o niskich kwalifikacjach lub bez przygotowania zawodowego stanowili 50,0% zarejestrowanych w PUP.

 

bezrobotni wg wykształcenia

Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (tzn. przez okres powyżej 12 miesięcy) wyniosła 1 869 osób, co stanowiło 35,8% bezrobotnych.
W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy było 544 bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 296 kobiet, 1641 osób powyżej 50. roku.

 

2. Płynność bezrobocia
O stanie bezrobocia decyduje "płynność bezrobocia", czyli wzajemne relacje „napływu i odpływu bezrobotnych". W Gdyni w okresie minionych trzech kwartałów 2015 r. udało się wyłączyć z ewidencji więcej osób niż przyjęto do rejestru bezrobotnych (zarejestrowano: 6 972, wyrejestrowano: 7 764 ).
Najczęstszą przyczyną „odpływu z bezrobocia" było podjęcie pracy - 3746 osób i skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do jej podjęcia - 2 490 osób.
Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy -480 osób i dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego - 384 osoby.

Podmioty gospodarcze

W końcu września w systemie REGON zarejestrowanych było 38 625 podmiotów gospodarczych mających swą siedzibę na terenie Gdyni (o 1 033 tj. o 2,7% więcej niż przed rokiem), w tym 26 091 zakładów osób fizycznych.
Wg deklarowanej w momencie rejestracji liczby zatrudnionych wyróżnić można:
• 37 005 mikropodmiotów (do 9 pracujących),
• 1 307 podmiotów zatrudniających od 10 do 49 pracowników,
• 264 podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników
• 43 podmioty zatrudniające od 250 do 999
• 6 podmiotów zatrudniających 1000 i więcej osób.
Największą aktywność gospodarczą gdynianie w dalszym ciągu lokowali w handlu i w obsłudze nieruchomości i firm. Na 100 nowopowstałych jednostek w ciągu trzech kwartałów br. miało miejsce 67 likwidacji.

 

podmioty gospodarcze

 

Pozwolenia na budowę

Wydano 177 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych, w tej liczbie 64 decyzje dotyczyły domów jednorodzinnych, a 27 budynków wielorodzinnych. Jest to więcej pozwoleń niż w analogicznym okresie 2014 r. kiedy wydano łącznie 135 decyzji w tym 39 na budynki jednorodzinne i 21 na wielorodzinne.

 

pozwolenia na budowę

Mieszkania

 

Od stycznia do września br. zostały oddane do użytku 842 mieszkania o łącznej powierzchni 58,5 tys. m2. Jest to o 122 mieszkania więcej niż przed rokiem. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do eksploatacji wyniosła 69,5 m2 tj. obniżyła się o 4,2 m2.
Nowe budynki mieszkalne oddawane w kolejności od stycznia do września 2015 r. zostały zlokalizowane następująco:
 Ul. Nasypowa 8,
 Ul. Fleszarowej-Muskat 4,
 Ul. Sokoła 9,
 Ul. Inżynierska 92,
 Ul. Dębińskiego 35C,
 Ul. I Armii Wojska Polskiego 10,
 Ul. Chabrowa 22D,
 Ul. Łanowa 12D, E, F,
 Ul. Zygmunta Augusta 3,5,7,
 Ul. Filipkowskiego 23,25,
 Ul. Boisko 39,
 Ul. Sopocka 2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K ,
 Ul. Myśliwska 6.
W ogólnej puli mieszkań inwestorzy indywidualni wybudowali 119 mieszkań o powierzchni przeciętnej 121,7 m2.

Pojazdy samochodowe

pojazdy

 

Gospodarka morska

1. Przeładunki
W gdyńskim porcie obsłużonych zostało 2 485 statków (przed rokiem 2 617), średnio w miesiącu było to 261 statków zagranicznych i 15 polskich.
Nastąpił wzrost obrotów ładunkowych. Przeładowano łącznie 11 925,8 tys. ton ładunków (o 0,5% więcej niż przed rokiem).
Najwyższy udział w masie przeładunków miały masowe suche - 42,2% (5 034,5 tys. t.), na drugiej pozycji uplasowały się kontenery - 35,1% (4 183,0 tys. t.) następnie ładunki toczne (pojazdy drogowe, wagony kolejowe) - 12,6% - 1 505,5 tys. t., na końcu zaś masowe ciekłe (głównie ropa naftowa) - 5,9% - 700,5 tys. t. i pozostałe ładunki drobnicowe - 4,2% - 502,3 tys. t.

 

przeładunki

 

2. Przewozy ładunków promami
Wśród ładunków przewiezionych promami dominowała drobnica transportowana w systemie sto-ro (wzrost przewozów o 9,0% w porównaniu do trzech kwartałów ub. r.) wzrósł przewóz samochodów osobowych o 8,8% (przewieziono 77,2 tys.). Spadł przewóz autobusów o 4,1% (przewieziono 929 szt.).

3. Przewozy pasażerów
Statki turystyczne przewiozły 71, 9 tys. osób, a promy 473,1 tys. osób.
Łączna liczba pasażerów przewiezionych drogą morską wyniosła 545,0 tys. osób i była o 0,4% wyższa niż w okresie trzech kwartałów ub. roku.

 

przewozy pasażerów

Przestępczość i wypadki

 

W okresie I-IX br. zarejestrowano w Gdyni 4 508 przestępstw (po ukończonym postępowaniu przygotowawczym), o 1 299 przestępstw mniej niż przed rokiem. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przestępstw kryminalnych - 65,9%, przestępstwa gospodarcze stanowiły 25,6%, a drogowe 5,3%.
Wskaźnik wykrywalności sprawców wyniósł w Gdyni 60,0%. Najlepszą wykrywalność miały przestępstwa drogowe - 98,3%, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji - 98,0% i o charakterze gospodarczym - 83,0%. W najczęściej popełnianych przestępstwach kryminalnych sprawcy byli wykryci w 46,4% zdarzeń.
W okresie minionych dziewięciu miesięcy stwierdzono 57 kradzieży samochodów osobowych tj. mniej o 51 od dokonanych przed rokiem.

przestępstwakradzieże samochodów

Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach, ich liczba w rejonie gdyńskim w okresie I-IX br. wyniosła 97 i była o tj. o 23,6% niższa w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. W wypadkach poszkodowanych zostały 123 osoby, nie było ofiar śmiertelnych na miejscu wypadku.

Zagrożenia miejscowe i pożary

W okresie 9 miesięcy br. gdyńskie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 1 773 zdarzeń (489 pożarów, 1189 zagrożeń miejscowych i 95 fałszywych alarmów), tj. o 73 razy mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2014r.
Straty w pożarach oszacowano na 3,3 mln zł, a uratowane mienie na 2,6 mln zł.

 

pożary

 

 Wprowadził informację: Iwona Milewska
Odpowiedzialny: Wydział Polityki Gospodarczej, tel. 58 66 82 121, e-mail: statystyka@gdynia.pl

© Urząd Miasta w Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl

Created by Net P.C. | Layout by IQ PL | Zdjęcia lotnicze by AEROMEDIA | Hosting by ARTNET