Z dnia 2006-01-16

  • 12 410/2006/IV/P - 2006-01-16
    udzielenia zamówienia publicznego na organizację tłumaczenia podczas obchodów 80-lecia Gdyni

  • 12 411/2006/IV/P - 2006-01-16
    udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego strony www.gdynia.pl

  • 12 412/2006/IV/P - 2006-01-16
    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na zamieszczenie reklamy "Kampanii Parkingowej

  • 12 413/2006/IV/P - 2006-01-16
    wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych

  • 12 414/2006/IV/K - 2006-01-16
    przekazywania opłat związanych z egzekucją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

  • 12 415/2006/IV/K - 2006-01-16
    przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych

  • 12 416/2006/IV/O - 2006-01-16
    aneksu nr 9 do umowy dotyczącej realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni

  • 12 417/2006/IV/O - 2006-01-16
    zawarcia umowy dotyczącej praktycznej nauki zawodu przez uczniów Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni

  • 12 418/2006/IV/S - 2006-01-16
    udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń Wojewody Pomorskiego dotyczących przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni poboru mężczyzn urodzonych w 1987

  • 12 419/2006/IV/M - 2006-01-16
    przyjęcia treści umów z Prokom Software S.A., Nordea Bank Polska S.A., Polkomtel S.A. - strategicznymi partnerami konkursu "Gdyński Biznesplan 2005"

  • 12 420/2006/IV/M - 2006-01-16
    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Migdałowej przeznaczonej do wydzierżawienia

  • 12 421/2006/IV/M - 2006-01-16
    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żukowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

  • 12 422/2006/IV/M - 2006-01-16
    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kwiatkowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia

  • 12 423/2006/IV/M - 2006-01-16
    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Szarych Szeregów

  • 12 424/2006/IV/M - 2006-01-16
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sądową

  • 12 425/2006/IV/M - 2006-01-16
    upoważnienia do podpisania aneksu nr 8 do umowy dzierżawy TG/549/92

  • 12 426/2006/IV/M - 2006-01-16
    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wójta Radtkego 28

  • 12 427/2006/IV/M - 2006-01-16
    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Płk. Dąbka 185

  • 12 428/2006/IV/M - 2006-01-16
    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Płk. Dąbka 185

  • 12 429/2006/IV/M - 2006-01-16
    remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Starowiejskiej

  • 12 430/2006/IV/M - 2006-01-16
    remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Komandorskiej

  • 12 431/2006/IV/M - 2006-01-16
    remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej

  • 12 432/2006/IV/M - 2006-01-16
    remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Wejherowskiej

  • 12 433/2006/IV/M - 2006-01-16
    remontu stropu nad piwnicą w obrębie mieszkania w budynku położonym przy ul. Szczecińskiej

  • 12 434/2006/IV/M - 2006-01-16
    wykonania inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dąbrowskiego

  • 12 435/2006/IV/P - 2006-01-16
    przyjęcia Regulaminu Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą "Galion Gdyński"

  • 12 436/2006/IV/S - 2006-01-16
    wyrażenia na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2006 r.

  • 12 437/2006/IV/P - 2006-01-16
    udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu przedstawicieli miast siostrzanych podczas obchodów 80-lecia Gdyni

  • 12 438/2006/IV/O - 2006-01-16
    przeprowadzenia V edycji konkursu na najciekawszy projekt strony www. o tematyce ekologicznej "Gdynia - Miasto nad Bałtykiem"

  • 12 439/2006/IV/U - 2006-01-16
    wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. "Administracja i gospodarowanie w lasach komunalnych miasta Gdyni"

  • 12 440/2006/IV/U - 2006-01-16
    zapłaty kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 9 grudnia 2005 r.

  • 12 441/2006/IV/U - 2006-01-16
    udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania koncepcji pomostów przy molu w Orłowie

  • 12 442/2006/IV/U - 2006-01-16
    akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/496/UK/33/W/2003 z dnia 11.06.2003 r. dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania przebudowy ul. Świętojańskiej

  • 12 443/2006/IV/U - 2006-01-16
    wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji światłowodowej w ul. Świętojańskiej

  • 12 444/2006/IV/U - 2006-01-16
    zmiany zarządzenia nr 12388/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 stycznia 2006 r.

  • 12 445/2006/IV/U - 2006-01-16
    zmiany terminów zakończenia realizacji i zgłoszenia gotowości do odbioru zadania inwestycyjnego "Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem dla osiedla Cadena PARK II w Gdyni, realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych"

  • 12 446/2006/IV/U - 2006-01-16
    wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wydzielenie dróg gminnych w rejonie ulic Stryjska - Przemyska oraz ul. Mylnej i Żwirowej

  • 12 447/2006/IV/U - 2006-01-16
    udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji drogowej tzw. łącznika Trasy Kaszubskiej na odcinku obwodowa Trójmiasta - granice miasta

  • 12 448/2006/IV/U - 2006-01-16
    udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji drogowej drogi czerwonej odcinek od Węzła Wielkopolska - do granicy miasta z Sopotem

  • 12 449/2006/IV/U - 2006-01-16
    zmiany zarządzenia nr 11950/05/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 grudnia 2005 r.

  • 12 450/2006/IV/S - 2006-01-16
    wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej dla UM Gdyni w 2006 roku

  • 12 451/2006/IV/S - 2006-01-16
    wyrażenia zgody na opłatę abonamentu za używanie przez UM Gdyni odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2006 r.

  • 12 452/2006/IV/M - 2006-01-16
    zmiany zarządzenia nr 11263/05/IV/M w sprawie określenia warunków sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości w trybie bezprzetargowym i wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2 - na rzecz Fundacji Gospodarczej

  • 12 453/2006/IV/M - 2006-01-16
    akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę polegającą na wykonaniu: 1. Analizy terenowo prawnej w zakresie geodezyjno - architektoniczno - budowlanym 2. Inwentaryzacji architektoniczno budowlanej 3. Oszacowania wartości nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40

  • 12 454/2006/IV/M - 2006-01-16
    akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na realizację działań promocyjno - informacyjnych dotyczących projektu "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy", w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR

  • 12 455/2006/IV/M - 2006-01-16
    utworzenia zespołu ds. negocjacji wysokości odszkodowań oraz warunków wykupu nieruchomości, które na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego nie mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem

  • 12 456/2006/IV/M - 2006-01-16
    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Merkurego stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

  • 12 457/2006/IV/M - 2006-01-16
    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Opata Hackiego

  • 12 458/2006/IV/O - 2006-01-16
    wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych

  • 12 459/2006/IV/R - 2006-01-16
    akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr 94/RW/189/2005 z dnia 31 marca 2005 r. oraz upoważnienia wiceprezydentów miasta Gdyni pana B. Stasiaka oraz pana M. Gucia do podpisania tego aneksu

  • 12 460/2006/IV/O - 2006-01-16
    dofinansowania organizacji V Konkursu Muzycznego "Śpiewajmy Morzu" przez SP nr 20

  • 12 461/2006/IV/O - 2006-01-16
    dofinansowania kosztów podróży ucznia III Liceum Ogólnokształcącego do Narwy - Estonia

  • 12 462/2006/IV/O - 2006-01-16
    zakupu nagród dla laureatów XV Olimpiady Nautologicznej i XXXII Olimpiady Geograficznej organizowanej w III LO w Gdyni

  • 12 463/2006/IV/O - 2006-01-16
    zakupu nagród dla laureatów IV Gdyńskiego Przeglądu Zespołów Tańca Nowoczesnego, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 15

  • 12 464/2006/IV/O - 2006-01-16
    zakupu strojów sportowych dla dziewcząt - reprezentantek Zespołu Szkół Nr 14 w piłce ręcznej

  • 12 465/2006/IV/O - 2006-01-16
    dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni z Liceum z Calais we Francji

  • 12 466/2006/IV/P - 2006-01-16
    zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a KW Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania policji w roku 2006 w ramach Gdyńskiego Policyjnego Programu Prewencyjnego "Bezpieczna Przystań - Gdynia"

  • 12 467/2006/IV/P - 2006-01-16
    zakupu artykułów zabawkowych na potrzeby imprez okolicznościowych w 2006 roku

  • 12 468/2006/IV/P - 2006-01-16
    akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie

  • 12 469/2006/IV/P - 2006-01-16
    ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2006 r. przy kwocie dotacji powyżej 5.000 zł

  • 12 470/2006/IV/P - 2006-01-16
    udzielenia zamówienia publicznego na zakup obrazów - nagród w finale VII edycji konkursu "Gdynia bez Barier"

  • 12 471/2006/IV/P - 2006-01-16
    przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.01.2006