Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w 2018 roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 7384/18/VII/M
Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 23.01.2018 r.
 
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w 2018 roku.
 
I. Podstawa prawna konkursu.
 

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U.z 2016 r., poz 1817 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 4. Uchwała  nr XXXVII/1040/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
II . Ogłaszający konkurs.
 
Gmina Miasta Gdynia
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798
e-mail: umgdynia@gdynia.pl
www.gdynia.pl
 
III. Obsługa merytoryczna konkursu.
 
Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Centrum Designu Gdynia
Budynek  IV, pokój B517
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel. +48 58 88 08 217
e-mail: info@centrumdesignu.gdynia.pl
www.centrumdesignu.gdynia.pl
 
IV. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje.
 
 1. Uprawnione do złożenia oferty są: 
        1.1   Organizacje pozarządowe:
 
            a)     niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy  o  finansach publicznych,
            b)     niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
            c)     osoby prawne lub jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa  przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

lub następujące podmioty:

        1.2   osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
        1.3   stowarzyszenia  jednostek samorządu terytorialnego,
        1.4   spółdzielnie socjalne,
        1.5   spółki  akcyjne i spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm),  które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację  celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich  udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 
     2. Podmioty składające ofertę w otwartym konkursie ofert nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
     3. Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego                                                                                                            dzielonego przez zarząd główny). Natomiast terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą składać ofertę, niezależnie od zarządu głównego.
     4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
 
        4.1   w skróconej treści w biuletynie Ratusz,
        4.2   w pełnej treści w następujących mediach:
           a)     Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia,
           b)     na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie GCOP w Gdyni i PPNT Gdynia,
           c)     na stronie  internetowej Centrum Designu Gdynia www.centrumdesignu.gdynia.pl,
           d)     na stronie internetowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia www.ppnt.pl,
           e)     na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
V. Rodzaj zadania.
 
 1. Zadanie własne gminy o charakterze społecznie użytecznym.
 2. Nazwa zadania: wdrażanie dobrych praktyk projektowych.
 3. Cele merytoryczne zadania:
       3.1   estetyzacja przestrzeni publicznej;
       3.2   wprowadzenie w tkankę miejską zrównoważonych sposobów projektowania i korzystania z przestrzeni;
       3.3   wpisanie się w scenariusze rozwoju miast przyszłości;
       3.4   promocja dobrych praktyk projektowych z zakresu wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej w przestrzeni miejskiej;
       3.5   stworzenie charakterystycznych punktów na mapie Gdyni, rozpoznawalnych przez mieszkańców miasta i turystów;
       3.6   kreowanie  przestrzeni na najwyższym poziomie użyteczności, estetyki i trwałości.
 
VI. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania.
 
 1. Zleceniodawca zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji  w okresie od  01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.  do  kwoty 100 000.
 2. Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
        2.1     zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
        2.2     zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania
z ważnych  przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
     3. Dotacja może być przeznaczona tylko na realizację zadania wskazanego w rozdziale V ogłoszenia.
 
VII. Zasady przyznawania dotacji.
 
 1. Wnioskowana kwota na realizację projektu może stanowić 100% planowanego budżetu zadania, ale przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę wysokość finansowego wkładu własnego deklarowana przez organizację.
 2. Jeden oferent może złożyć jedną ofertę.
 3. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć ofertę wspólną.
 4. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać  przyznana dotacja na więcej niż jedno zadanie.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot wyłoniony w konkursie ofert zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.
 6. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej nie mogą być przeznaczone na finansowanie: 
        6.1   Przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
        6.2   pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
        6.3   zakupu budynków lub lokali, zakup gruntów,
        6.4   zakupu środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. oraz art. 16 a ust. 1 w zw. z art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), których wartość brutto przekracza 3.500 zł,
        6.5   działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
        6.6   udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
        6.7   działalności politycznej lub religijnej.

     7. Wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły związek merytoryczny z realizowanym zadaniem.
     8. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty:
        8.1 niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania
        8.2 spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
     9. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
     10. Przy wydatkowaniu dotacji z budżetu miasta Gdyni Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
     11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
VIII. Termin  realizacji zadania.
 
Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia  01.03.2018 r. do dnia  31.12.2018 r.

IX. Warunki realizacji zadania.
 
 1. W ramach realizacji niniejszego zadania finansowana będzie działalność polegająca na wdrażaniu dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej z zakresu grafiki użytkowej i wzornictwa przemysłowego.
 2. Realizacja zadania polegać będzie na:
        2.1   organizacji działań w przestrzeni publicznej wpływających pozytywnie na estetykę otoczenia,
        2.2   koordynacji działań poprzedzających realizację zadania, w tym uzyskaniu niezbędnych pozwoleń,
        2.3   przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych przed oraz w trakcie trwania realizacji zadania,
        2.4   przeprowadzeniu działań wykonawczych zgodnie z harmonogramem oraz kosztorysem załączonym w ofercie.
 
     3. W przypadku, gdy Zleceniobiorca realizujący zadanie prowadzi w tym samym obiekcie więcej niż jedno zadanie lub realizuje zadania dla różnych Zleceniodawców, zobowiązany jest do opracowania i stosowania wskaźnika podziału kosztów eksploatacyjnych, kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania, kosztów wynagrodzeń pracowników administracyjnych i kosztów administracji.
     4. Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
     5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
     6. Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz uzgodnione i zaakceptowane przez Zleceniodawcę zapisy w ofercie realizacji zadania publicznego.
 
X. Termin składania ofert.
 
 1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 16 lutego 2018 r. do godziny 16.00.
 2. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana:
        3.1   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i PPNT Gdynia,
        3.2   na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i PPNT Gdynia,
        3.3   na stronie internetowej Centrum Designu Gdynia www.centrumdesignu.gdynia.pl,
        3.4   na stronie internetowej PPNT Gdynia www.ppnt.pl,
        3.5   na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
XI. Tryb składania ofert.
 
 1. Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl.
 2. Wygenerowane przez system potwierdzenie złożenia oferty wraz z podpisami osób upoważnionych należy złożyć w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2017 roku“.
 3. Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń upływa z dniem 16.02.2018 r. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jego wpływu do sekretariatu PPNT Gdynia.
 4. Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:
         4.1   szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
         4.2   termin i miejsce realizacji zadania publicznego ze szczegółową argumentacją wyboru, potwierdzającą znajomość specyfiki miejsca;
         4.3   zarys problematyki wybranego miejsca wraz z określeniem grupy odbiorców i jej potrzeb - faza wstępna konsultacji społecznych;
         4.4   min. 2 wizualizacje proponowanych rozwiązań oraz opis rzeczowy – planowana ilość obiektów, rozmiar i materiał;
         4.5   usytuowanie projektowanych elementów w obrębie planowanej inwestycji;
         4.6   portfolio specjalistów i projektantów wskazanych do realizacji;
         4.7   kalkulację przewidywanych kosztów odnoszących się do zakresu realizacji zadania;
         4.8   informację o wcześniejszej działalności oferenta.
 
     5. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających wspólnie. Oferta wspólna powinna dodatkowo zawierać:
 
         5.1   jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
         5.2   sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, wobec organu administracji publicznej.
 
     6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
     7. Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć jedną ofertę. W przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nie posiadający osobowości prawnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to w/w oddział lub ośrodek traktowany jest, jako odrębna organizacja.
     8. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie zgłoszona jedna oferta.
 
     9. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów określających osobowość prawną.
     10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
     11. Za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent składający ofertę.
     12. Oferta winna być przygotowana i złożona w sposób jasny i czytelny.
     13. Oferta podmiotu, który wygra konkurs stanowić będzie (w części zaakceptowanej przez Zlecającego) integralną część umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 
XII. Wymagana dokumentacja.
 
 1. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do dołączyć do oferty następującw załączniki:
         1.1   kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi  być  zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wystawiony),  lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie  osób go reprezentujących,
         1.2   w przypadku fundacji i stowarzyszeń – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
         1.3   w przypadku nie wpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych  w imieniu tego podmiotu,
          1.4   dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
          1.5   kopia aktualnego statutu w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi
w Krajowym Rejestrze Sądowym, pełnomocnictwami do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż  umocowane w KRS do reprezentacji).
 
Dodatkowo do oferty można dołączyć: rekomendację dla organizacji.
 
     2. Do oferty powinny być dołączone załączniki w formie skanów dokumentów oryginalnych lub kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz formułą „za zgodność z oryginałem”, datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Podmiotu.
 
     3. Do zawarcia umowy ze Zleceniodawcą, Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia:
 
        3.1   informacji o składzie osób reprezentujących Oferenta: imiona i nazwiska osób, numery i serie dowodów osobistych, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktów roboczych,
        3.2   kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji,
        3.3   umowy pomiędzy Zleceniobiorcami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
 
XIII. Termin  i miejsce, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu.
 
Treść ogłoszenia konkursu można pobrać ze strony internetowej Centrum Designu Gdynia: www.centrumdesignu.gdynia.pl, strony internetowej PPNT Gdynia: www.ppnt.pl  lub w sekretariacie PPNT Gdynia pokoju A 510, budynek IV, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.
          
XIV. Tryb wyboru oferty.
 
 1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej (kryterium oceny ustawowej oraz kryterium oceny dodatkowej)  przez Komisję Oceniającą powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni;
 2. Komisja Oceniająca dokona oceny złożonych ofert po Posiedzeniu Komisji z udziałem Oferentów;
 3. Oferenci zobowiązani będą, we wskazanym terminie, przedstawić Komisji ofertę w formie 10-minutowego wystąpienia uzupełnionego prezentacją multimedialną;
 4. Komisja Oceniająca do oceny ofert zastosuje ujednoliconą Kartę Oceny Oferty przyjętą Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5426/16/VII/R z dnia 6 grudnia 2016 roku.
 5. Rozpatrywane będą oferty:
        5.1   prawidłowo zgłoszone w systemie www.witkac.pl wraz z wydrukowanym potwierdzeniem;
        5.2   zawierające komplet załączników;
        5.3   złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
        5.4   zaprezentowane podczas Posiedzenia Komisji.
 
     6. Ocena formalna oferty (część I Karty Oceny Oferty) dokonywana jest przez pracownika Urzędu Miasta. [TAK/NIE]
     7. Przyjmuje się następujące kryteria merytoryczne (część II Karty Oceny Oferty) przy rozpatrywaniu złożonych ofert:
 
        7.1   Kryteria oceny ustawowej  (łącznie można zdobyć do 60 punktów):
 
           a)    Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta. [TAK/NIE]
           b)   Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków). [5 pkt.]
           c)    Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu  do zakresu rzeczowego zadania. [15 pkt.]
           d)   Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł. [10 pkt.]
           e)    Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie. [30 pkt]
 
         7.2   Kryteria oceny dodatkowej  (łącznie można zdobyć do 40 punktów):
     
           a)    Innowacyjność. Najwyżej punktowane będą nowatorskie działania, promujące dobre praktyki projektowe. Wysoko ocenione zostaną propozycje progresywne, kreujące zwiększone potrzeby estetyczne wśród mieszkańców, wpisujące się w scenariusze rozwoju miast przyszłości [20 pkt.]
            b)   Dostosowanie charakterystyki zadania do specyfiki Miasta Gdyni  oraz dzielnicy, której dotyczy projekt. Najwyżej punktowane będą zadania wykorzystujące wzornictwo przemysłowe oraz grafikę użytkową na najwyższym poziomie użyteczności, estetyki oraz trwałości.  [10 pkt.]
            c)    Kompleksowość zadania. Najwyżej punktowane będą oferty uwzględniające działania konsultacyjne ze społecznością lokalną przed realizacją projektu oraz działania promocyjne i animacyjne w trakcie trwania projektu. [10 pkt.]
 
XV. Termin dokonania wyboru oferty.
 
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu.
 2. Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
 3. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo:
         3.1     do odwołania konkursu bez podania przyczyny,
         3.2     zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia     terminu składania ofert.
 
     4. Do decyzji Prezydenta Miasta Gdyni  nie stosuje się trybu odwołania.
     5. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone:
 
         5.1   w biuletynie „Ratusz”, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni,
         5.2   na stronie BIP UM Gdynia i BIP PPNT Gdynia,
         5.3   na tablicy ogłoszeń GCOP,  PPNT w Gdyni,
         5.4   na stronie internetowej Centrum Designu Gdynia www.centrumdesignu.gdynia.pl,
         5.5   na stronie internetowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia www.ppnt.pl,
         5.6   na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
     6. Szczegółowe warunki finansowania i  rozliczania zadania  publicznego  będzie regulować  umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni  a  Oferentem wybranym w wyniku konkursu.
 
XVI. Sprawozdawczość.
                                          
 1. Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania:
         1.1   może zostać wezwany do złożenia sprawozdania częściowego  z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w  terminie 30 od dnia doręczenia wezwania.
         1.2   zobowiązany jest do złożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego
w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego (postanowienie dotyczy umów o realizację zadań publicznych przez okres wykraczający poza rok budżetowy),
        1.3   zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego 
w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
 
     2. Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia 
      Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r.  poz. 1300).
     3. O terminie złożenia sprawozdania decyduje:
         3.1   data stempla pocztowego w przypadku  sprawozdań wysyłanych pocztą,
         3.2   data wpływu do PPNT Gdynia w przypadku sprawozdań złożonych osobiście.
 
XVII. Kontrola realizacji zadania.
 
 1. Kontrola i ocena realizacji zleconego zadania publicznego może nastąpić w siedzibie Zleceniodawcy lub w siedzibie Zleceniobiorcy i jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia.
 2. Kontrola realizacji zadania publicznego może być przeprowadzona w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu.
 3. W trakcie prowadzonej kontroli Zleceniodawca ma prawo żądać wyjaśnień, dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób realizacji zadania, celem prawidłowej oceny realizacji zleconego zadania.
XVIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.


Nazwa zadania/Termin realizacji zadania Kwota rozliczonej dotacji w 2017 r.
(w zł.)
Kwota przekazanej dotacji w 2018 r.
(w zł.)
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej. 52 520,00 00,00
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych. 00,00 100 000,00
Przedłużenie terminu naboru:

ZARZĄDZENIE NR 7466/18/VII/M
PREZYDENTA MIASTA GDYNI
z dnia 13.02.2018 r.
w sprawie: przedłużenia terminu naboru w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2018 roku - do pobrania w załączniku.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 2 oferty:
 
Oferta nr 1
Nazwa: Re:design – Abrahama 37
Instytucja: Stowarzyszenie Traffic Design
Wnioskowana kwota dotacji: 93 800,00 zł
Koszt całkowity zadania: 107 500,00 zł  
 
Oferta nr 2
Nazwa: SMOGOWIEC – przestrzenna instalacja przeciwsmogowa
Instytucja: Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto
Wnioskowana kwota dotacji: 77 500,00 zł
Koszt całkowity zadania: 77 500,00 złInformacja o wynikach konkursu_18.04.2018 r.:

ZARZĄDZENIE 7783/18/VII/M
PREZYDENTA MIASTA GDYNI
z dnia 16.04.2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2018 roku - do pobrania w załączniku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Dorota Krause
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Krause
Data udostępnienia informacji: 24.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2018 10:22 Aktualizacja treści Dorota Krause
18.04.2018 09:52 Aktualizacja treści Dorota Krause
18.04.2018 09:44 Aktualizacja treści Dorota Krause
13.03.2018 14:23 Aktualizacja treści Dorota Krause
14.02.2018 14:21 Aktualizacja treści Dorota Krause
14.02.2018 14:17 Aktualizacja treści Dorota Krause
24.01.2018 15:25 Aktualizacja treści Dorota Krause
24.01.2018 15:22 Aktualizacja treści Dorota Krause
24.01.2018 15:13 Aktualizacja treści Dorota Krause
24.01.2018 14:58 Aktualizacja treści Dorota Krause
24.01.2018 14:55 Aktualizacja treści Dorota Krause
24.01.2018 14:48 Aktualizacja treści Dorota Krause
24.01.2018 14:46 Aktualizacja treści Dorota Krause
24.01.2018 14:40 Aktualizacja treści Dorota Krause