Nabór na stanowisko kucharz/pomoc kuchanna

Dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni zatrudni osobę na stanowisku kucharza/pomocy kuchennej w wymiarze czasu pracy 1,00 etatu.

Warunki niezbędne osoby ubiegającej się o stanowisko:

- posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego UE bądź innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- nie była skazana prawomocnie za przestępstwa popełnione umyślnie
- posiada wykształcenie  zawodowe lub średnie w kierunku gastronomicznym 
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
- posiada aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
- posiada doświadczenie w żywieniu zbiorowym

Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
- oświadczenie o niekaralności – w tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 19 października 2018r. w sekretariacie szkoły w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko” lub przesłać listownie na adres:
Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni
ul. Wiczlińska 33
81-578  Gdynia


Dokumenty, które wpłyną do szkoły po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Pawlak
Wprowadził informację: Bartłomiej Dziedzinkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Dziedzinkiewicz
Data wytworzenia informacji: 04.10.2018
Data udostępnienia informacji: 07.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2018 09:45 Aktualizacja treści Bartłomiej Dziedzinkiewicz