Asystent / Starszy Asystent / Specjalista ds. Komunikacji w BPPMG

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
ASYSTENTA / STARSZEGO ASYSTENTA / SPECJALISTY DS. KOMUNIKACJI

Wymiar czasu pracy: pełen etat (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki asystenta i starszego asystenta:

 • przygotowanie i kompletowanie materiałów wyjściowych pod nadzorem projektanta, udział w inwentaryzacjach i uzupełniających pracach terenowych;
 • wykonywanie powierzonych prac związanych ze sporządzeniem, zatwierdzeniem i realizacją planów miejscowych i innych opracowań planistycznych w zakresie rozwiązań komunikacyjnych;
 • opracowywanie pod nadzorem i według wskazań projektanta zleconych tematów w zakresie technicznym i graficznym;
 • przygotowywanie, sprawdzanie i kompletowanie opracowań;
 • kompletowanie dokumentacji celem przekazania do archiwum;
 • archiwizacja danych dokumentów planistycznych w formie cyfrowej;
 • przygotowywanie materiałów do opinii urbanistycznych;
 • dokumentowanie realizacji zadań, w tym poprzez prowadzenie odpowiednich urzędowych akt, wg haseł klasyfikacyjnych rzeczowego wykazu akt;
Główne obowiązki specjalisty:
 • przygotowanie / pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych i analiz poprzedzających przystąpienie do wykonania przydzielonego tematu;opracowywanie koncepcji projektowych w zakresie komunikacji, zgodnie z przepisami prawa;
 • opracowywanie zleconych tematów w zakresie technicznym i graficznym;
 • wykonywanie powierzonych prac związanych ze sporządzeniem, zatwierdzeniem i realizacją planów miejscowych i innych opracowań planistycznych w zakresie rozwiązań komunikacyjnych;
 • uzgadnianie rozwiązań projektowych pod względem merytorycznym (uzgodnienia międzybranżowe) i pod względem zgodności z ustaloną procedurą;
 • współdziałanie merytoryczne z kierownikami zespołów;
 • stosowanie najnowszych i najodpowiedniejszych rozwiązań projektowych w prowadzonym opracowaniu;
 • udział i prezentowanie opracowanego tematu na posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i rady technicznej Biura;
 • uzasadnienie przyjętych rozwiązań projektowych w rozmowach z jednostkami uzgadniającymi i opiniującymi;
 • opracowywanie informacji i opinii w oparciu o ustalenia projektów i planów zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywanie, w zakresie prowadzonego tematu, projektów uchwał i innych materiałów z zakresu planowania przestrzennego do akceptacji Prezydenta i na sesje Rady Miasta Gdyni.
Warunki pracy:
Miejsce pracy BPPMG przy ul. T. Wendy 7/9 w Gdyni – III piętro (budynek wyposażony w windę). Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z pracownikami biura, Urzędu Miasta Gdyni, jednostkami miejskimi, interesantami i instytucjami. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy BPPMG, a siedzibami UMG, praca w terenie.

Wykształcenie, praktyka zawodowa:
 • wykształcenie wyższe - budownictwo
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy opracowywaniu projektów dróg – warunek dla starszego asystenta.
 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe przy opracowywaniu projektów dróg – warunek dla specjalisty
Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • dobra umiejętność obsługi programu CAD
 • orientacja w przepisach: prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz związanych z nią rozporządzeń wykonawczych, o gospodarce nieruchomościami, prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
Wymagania pożądane:
 • przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego /uprawnienia w zakresie projektowania dróg
 • doświadczenie w projektowaniu urbanistycznym lub/i w administracji
 • znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych
 • umiejętność: pracy zespołowej, rozumienia i interpretacji obowiązujących przepisów, prezentacji projektów w mowie i piśmie, dobre kontakty interpersonalne
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • CV i list motywacyjny
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach Samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu  2019 r.  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
 
Wszystkie oświadczenia, cv oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać do dnia31 maja 2019 r. pod adresem:
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
z dopiskiem „ASYSTENT ds. KOMUNIKACJI w BPPMG – oferta pracy” lub „STARSZY ASYSTENT ds. KOMUNIKACJI w BPPMG – oferta pracy” lub „SPECJALISTA ds. KOMUNIKACJI w BPPMG – oferta pracy”
(w zależności od doświadczenia zawodowego)

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 669-89-00
 
 * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie- najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy -  „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni; Gdynia 81-341, ul. Tadeusza Wendy 7/9; e-mail: bpp@gdynia.pl; tel.: +48 58 669 89 00
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: Monika Piekarska, e-mail: iodbpp@gdynia.pl adres do korespondencji: 81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9
3. Cel przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji.
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu BPPMG, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.

Równocześnie ADO informuje, iż:

7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną i przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do: a) wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO), b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO).
9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 09.05.2019
Data udostępnienia informacji: 09.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2019 09:32 Korekta Bartłomiej Poźniak