Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. Energii

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. Energii w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A i ul. Abrahama Antoniego 55, miejsce wykonywania pracy ul. Abrahama Antoniego 55 81-366 Gdynia
 
Główne obowiązki Specjalisty ds. Energii:
- udział w przygotowaniu prac remontowych: określanie zakresu i przedmiaru robót, wykonywanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ślepych,
- nadzór nad robotami oraz sprawowanie kontroli jakości wykonywanych prac oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- odbiór wykonywanych prac i sprawdzanie kosztorysów wykonawczych,
- sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur, rachunków i innych dokumentów będących podstawą do rozliczeń robót,
- uczestniczenie w sporządzaniu planów remontów ze wskazaniem pilności i kolejności wykonania robót,
- nadzór nad przeglądami technicznymi instalacji elektrycznych i uziemienia w obiektach obsługiwanych przez jednostkę,
- nadzór i kontrola nad wykonywaniem przeglądów rocznych i pięcioletnich w obiektach obsługiwanych przez jednostkę.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie i praktyka zawodowa:
- wykształcenie średnie techniczne i 5 letni staż pracy na stanowisku związanym z branżą elektryczną i/lub wykształcenie wyższe techniczne i 4 letni staż związanym z branżą elektryczną;
- aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 w zakresie eksploatacji i dozoru;
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, znajomość obowiązującego prawa w zakresie: - Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, a także Kodeks postępowania administracyjnego i cywilnego. Znajomość dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, umiejętność kosztorysowania robót elektrycznych.
- Umiejętności komunikacyjne, administracyjne, organizacyjne, nienaganna opinia. Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook).
 
Wymagania pożądane:
1) ogólne i stanowiskowe: czytanie dokumentacji technicznej, znajomość programu kosztorysowego NORMA, znajomość obowiązujących zasad finansowania jednostek sektora finansów publicznych oraz ustawy Pzp;
2) społeczne i stanowiskowe: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Warunki pracy:
a) miejsce wykonywania pracy na parterze - bez windy oraz teren Gminy Miasta Gdyni;
b) praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
c) obsługa urządzeń biurowych.

Wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 09.11.2018 r. w pok. nr 20 Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia z dopiskiem „Specjalista ds. Energii - oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).

Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 00

Gdynia, dnia 10.10.2018 r.

Klauzula informacyjna

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 10.10.2018
Data udostępnienia informacji: 10.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2018 11:39 Inne Agnieszka Kuźniewska
10.10.2018 11:30 Dodanie informacji Agnieszka Kuźniewska