Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska Specjalisty ds. Księgowości

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska Specjalisty ds. Księgowości w Pionie Ekonomiczno - Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A i ul. Abrahama 55, miejsce wykonywania pracy ul. Warszawska 67A w Gdyni.

Główne obowiązki Specjalisty ds. Księgowości:
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości budżetowej
- dekretacja dowodów księgowych i ich przygotowanie do księgowania,
- terminowe księgowanie operacji finansowych, zapewniające bieżące, rzetelne, bezbłędne
i sprawdzalne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej związanej z podatkiem VAT,
- prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT (rejestry sprzedaży i zakupu),
- kontrola dokumentów dokonanych sprzedaży (wystawionych faktur VAT),
- terminowe sporządzanie i składanie deklaracji VAT,
- mile widziana znajomość ewidencji środków trwałych ,
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie i praktyka zawodowa:
- wykształcenie średnie ekonomiczne i minimum 5 letni staż pracy na stanowisku w księgowości i/lub podatkach
lub
- wyższe o profilu ekonomicznym, rachunkowym lub administracyjnym i minimum 4 letni staż pracy w księgowości i/lub podatkach.
2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych,  ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o własności lokali oraz stawy o podatku od towarów i usług. Sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel).
 
Wymagania pożądane:
- staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach sektora finansów publicznych min. 1 rok
- samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań,
- umiejętność pracy w zespole,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- sumienność, skrupulatność, komunikatywność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
- klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
Warunki pracy:
a) miejsce wykonywania pracy na piętrze budynku - bez windy ;
b) praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
c) obsługa urządzeń biurowych.
Wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Specjalista ds. Księgowości” do dnia 24.05.2019 r. w pok. nr 20 Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).

Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 08.05.2019
Data udostępnienia informacji: 08.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2019 13:26 Dodanie informacji Agnieszka Kuźniewska