Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Zespołu Miejskich Hal Targowych

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Zespołu Miejskich Hal Targowych w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A i ul. Antoniego Abrahama 55, miejsce wykonywania pracy ul. Antoniego Abrahama 55, 81-366 Gdynia oraz Zespół Miejskich Hal Targowych ul. Wójta Radtkego 36/40, 81-355 Gdynia.
 
Główne obowiązki Kierownika Zespołu Miejskich Hal Targowych:
- koordynacja całości spraw dotyczących funkcjonowania ZMHT;
- udział i realizacja w tworzeniu strategii rozwoju i funkcjonowania ZMHT;
- ścisła współpraca z organem prowadzącym oraz z innymi jednostkami Gminy Miasta Gdynia w procesie tworzenia i wdrażania strategii rozwoju ZMHT;
- analiza i opracowanie potencjalnych modeli zarządzania ZMHT;
- opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych w zakresie eksploatacji ZMHT i ich realizacja;
- przygotowanie planów inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych dotyczących obiektów ZMHT;
- nadzór, we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi, nad realizacją planów inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych dotyczących ZMHT;
- nadzór nad bieżącą obsługą techniczną i eksploatacyjną obiektów ZMHT;
- prowadzenie ewidencji wszystkich lokali i terenów powiązanych z obiektami ZMHT, w tym w szczególności lokali użytkowych i innych nieruchomości ZMHT przeznaczonych do najmu lub dzierżawy;
- zarządzanie pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i funkcjonalnym obiektami ZMHT;
- prowadzenie działań o charakterze marketingowym w odniesieniu do wolnych lokali użytkowych i terenów ZMHT w celu optymalnego gospodarowania mieniem;
- organizowanie i prowadzenie przetargów na najem lokali użytkowych i dzierżawę terenów ZMHT, a także zawieranie porozumień w innym trybie z innymi użytkownikami;
- współpraca i bieżąca obsługa najemców ZMHT;
- inicjowanie i koordynacja poza komercyjnych, społecznych aktywności i przedsięwzięć realizowanych na terenie ZMHT;
- nadzór nad całością kosztów operacyjnych oraz przychodów uzyskiwanych z opłat targowych, dzierżaw, usług marketingowych i innych przychodów w celu optymalizacji bilansu finansowego;
- inne zadania wynikające z bieżących potrzeb ZMHT zgodnych z polityką rozwojową organu prowadzącego;
- przygotowanie bieżących analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań;
- planowanie, kierowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników;
- współdziałanie z pracownikami innych komórek organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia;
2) praktyka zawodowa: co najmniej 5-letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 3 lata o charakterze zgodnym z zakresem obowiązków na stanowisku Kierownika ZMHT,
3) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, doskonała znajomość obowiązującego prawa w zakresie regulującym działalność jednostki sektora finansów publicznych, znajomość tematyki dotyczącej gospodarki komunalnej i nieruchomości komunalnych, administrowania i zarządzania obiektami/centrami handlowymi, nieposzlakowana opinia,
4) kierownicze: umiejętności kierownicze i organizatorskie, zdolność szybkiego podejmowania decyzji i planowania strategicznego, zarządzania zespołem i procesami administracyjnymi
lub operacyjnymi,
5) społeczne: umiejętności negocjacyjne i mediacyjne, planistyczne, administracyjne, analityczne, organizacyjne, znajomość i praktyczne stosowanie zasad profesjonalnej obsługi klienta, komunikatywność.

Wymagania pożądane:
1) ogólne i stanowiskowe: doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub na specjalistycznym stanowisku związanym z zarządzaniem obiektami/centrami handlowymi, umiejętność analizowania trendów rozwojowych w sektorze handlu i budowania długofalowych strategii rozwojowych obiektów handlowych, umiejętność pozyskiwania środków finansowych
na działania rozwojowe, znajomość nowoczesnych metod komunikacji i obsługi klienta, zarządzanie procesami,
2) kierownicze: zarządzanie komórkami organizacyjnymi związanymi z obiektami/centrami handlowymi,
3) społeczne: sumienność, rzetelność, wrażliwość na klienta, odpowiedzialność, umiejętność słuchania i skutecznego dialogu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
- klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
Warunki pracy:
a) miejsce wykonywania pracy na piętrze budynku - bez windy ;
b) praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
c) obsługa urządzeń biurowych.

Wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - Kierownik Zespołu Miejski Hal Targowych” do dnia 31.05.2019 r. w pok. nr 20 Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).

Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie
o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 08.05.2019
Data udostępnienia informacji: 08.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2019 13:10 Dodanie informacji Agnieszka Kuźniewska