Nabór ofert pracy na stanowisko na 3 wolne stanowiska pomocnicze i obsługi psychologa

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia ogłasza nabór ofert pracy na 3 wolne stanowiska pomocnicze i obsługi 
(w wymiarze 2 pełnych etatów i ½ etatu):

 PSYCHOLOGA

Rekrutacja prowadzona jest w ramach realizacji projektu pt. „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni” w ramach RPO WP na lata 2014-2020”
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 6 ust 1 pkt 1-3 , z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1260, 1669) tj. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia oraz posiadające niżej wymienione kwalifikacje.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe psychologiczne,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy jako psycholog, w tym doświadczenie związane z diagnostyką psychologiczną osób dorosłych,
 • wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów psychologicznych,
 • umiejętność sporządzania i posługiwania się narzędziami prowadzenia diagnozy psychologicznej,
 • mile widziane doświadczenie związane z doradztwem zawodowym, coachingiem lub rekrutacją,
 • umiejętność współpracy i współdziałania, kreatywnego podejścia do problemów, umiejętności pracy w dynamicznych warunkach, odpowiedzialności oraz umiejętności organizacji własnej pracy.

Zakres zadań

m.in. prowadzenie pogłębionej analizy stanowiskowej w tym niezbędnej analizy dokumentacji w zakresie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy uczestników projektu; badanie wydolności psychofizycznej oraz warunków fizycznych pracy; prowadzenie konsultacji psychologicznych skierowanych do pracowników narażonych na zespół wypalenia zawodowego, prowadzenie terapii psychologicznych stymulujących rozwój bądź utrzymanie aktualnych stanów procesów poznawczych i emocjonalnych lub wspierających; prowadzenie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestników projektu; prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych form i metod oraz technik pracy.
 Informacja o warunkach pracy:
 • warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w: kodeksie pracy, ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, regulaminie pracy i wynagradzania pracowników GCZ.
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, w budynku z windą, na II piętrze,
 • praca w systemie równoważonego systemu czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym staż pracy,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Oświadczanie o:

 • posiadanym obywatelstwie /dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Zdrowia, 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43, 
tel. 58 880-83-22, mail:sekretariat@gcz.gdynia.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem 58 880-83-22, mail: iod@gcz.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”.
Wszystkie oświadczenia oraz CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
 
 Dokumenty należy składać w:

GDYŃSKIM CENTRUM ZDROWIA

 ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia

(w budynku Hossa, II piętro/, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

lub przesłać na w/w adres do dnia 22 października 2018 roku
z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: psycholog

Inne informacje

 • Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę wpływu do Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
 • Aplikację, które wpłyną po terminie określonym w ofercie, nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Nadesłanych ofert nie zwracamy. Odesłane będą tylko aplikacje kandydatów, którzy dołączyli do składanych dokumentów kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.gdynia.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 8808316.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Melki
Ostatnio zmodyfikował: Anna Melki
Data wytworzenia informacji: 09.10.2018
Data udostępnienia informacji: 09.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2018 13:18 Aktualizacja treści Anna Melki
09.10.2018 13:17 Aktualizacja treści Anna Melki
09.10.2018 13:16 Aktualizacja treści Anna Melki
09.10.2018 13:16 Aktualizacja treści Anna Melki
09.10.2018 13:15 Aktualizacja treści Anna Melki