Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych poszukuje kandydatów na stanowisko księgowego ds. rozliczania projektu oraz prowadzenia księgowości LIS.


LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: księgowy/a ds. rozliczania projektu oraz prowadzenia księgowości w LIS

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
Termin składania dokumentów: do 31 maja 2019r.

Warunki pracy:  
- praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, przy komputerze – powyżej 4h dziennie,
- codzienna, bezpośrednia obsługa klienta. 

 Główne obowiązki:
 • prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej projektu, zwłaszcza: a) obsługa księgowa (weryfikacja i opisywanie dokumentów, przelewy); b) kontrola postępu finansowego; c) sporządzanie wniosków o płatność; d) odpowiedzialność za dokumentację finansową projektu;
 • bieżące ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie zaangażowania środków budżetowych dot. realizowanego projektu;
 •  przygotowywanie danych do rozliczeń finansowo-księgowych oraz sporządzanie raportów finansowych z realizacji projektu;
 •  przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie realizowanego projektu;
 • projektowanie i nanoszenie, w uzgodnieniu z koordynatorem, zmian we wnioskuo dofinansowanie (SL2014), wprowadzanie poprawek w harmonogramie, budżecie,
 • współpraca przy opracowywaniu rocznych planów finansowych, bilansu oraz okresowych analiz realizacji planu finansowego, sprawozdań i ocen,
 • prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej LIS,
 •  bieżące ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie zaangażowania środków budżetowych LIS,
 • przygotowywanie danych do rozliczeń finansowo-księgowych oraz sporządzanie raportów finansowych LIS,
 • przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych LIS,
 • współpraca przy opracowywaniu rocznych planów finansowych, bilansu oraz okresowych analiz realizacji planu finansowego, sprawozdań i ocen LIS.
 
Wykształcenie : wyższe księgowe lub pokrewne
Wymagania niezbędne:
 • 2 lata  doświadczenia w rozliczaniu projektów ze środków UE,
 •  znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 • znajomość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków
 • znajomość zagadnień dot. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • obsługa pakietu MS Office
 • sumienność, skrupulatność, samodzielność w działaniu
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie pracy w jednostce budżetowej
 • doświadczenie w kontroli działalności/ rozliczaniu organizacji pozarządowych
 •  znajomość programów finansowo-księgowych Progman.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 •  list motywacyjny oraz CV;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz staż pracy 
 • (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • oświadczenie kandydata  o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 •  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnieni w służbie cywilnej,
 •  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 •  oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;
 •  w miesiącu marcu stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił min. 6% ogólnego stanu zatrudnienia.
 
Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia  31 maja 2019 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko:  księgowego ds. rozliczania projektu oraz księgowości LIS”

 Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone
• Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00
·  Dokumenty złożone drogą e - mailową nie będę rozpatrywane
 
 *W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji
o osobie do Ministerstwa     Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ewa Gozdalik
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 30.04.2019
Data udostępnienia informacji: 30.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.05.2019 10:13 Korekta Katarzyna Mejna