Dyrektor Przedszkola nr 25 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko pracy specjalista ds. płac.Dyrektor Przedszkola nr 25 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko pracy specjalista ds. płac.

I. Nazwa i adres jednostki:
Przedszkole nr 25 w Gdyni
ul. A. Necla 14
81-377 Gdynia
tel. 699 909 234

II. Określenie stanowiska: Specjalista ds. płac
Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
Wymiar czasu pracy: 5 godz. tygodniowo

III. Wymagania niezbędne do zatrudnienia osoby na w/w stanowisku:
(wynikające z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018r., poz. 1260 ze zm.) dla określonych stanowisk urzędniczych:
1. Posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych;
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. Posiada kwalifikacje zawodowe wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
4. Nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. Posiada wykształcenie średnie o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na ww. stanowisku i przynajmniej 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na ww. stanowisku i przynajmniej 2 lata stażu pracy;
6. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:
Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, przepisów związanych z rozliczaniem składek oraz zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem potrąceń na podatek dochodowy;
Umiejętność obsługi programów: SIO, ProgMan, Płatnik, GUS, e-PFRON;
Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej;
Biegła znajomość pakietu Office w zakresie Word i Excel;
Umiejętność współpracy w zespole;
Mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku w jednostce oświatowej.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Przygotowywanie i naliczanie wszelkich wynagrodzeń oraz rozrachunków wynikających z przepisów prawa (dla różnych rodzajów umów);
Sumienne i terminowe przygotowywanie i składanie w odpowiednich urzędach i instytucjach dokumentacji rozliczeniowej - potrąceń (deklaracje ZUS, podatkowe, członkowskie, umowy zlecenia i o dzieło, zaświadczenia w tym emerytalno-rentowe);
Sporządzanie miesięcznych zbiorczych zestawień list płac;
Prowadzenie kartotek płacowych, kart zasiłkowych, list płac funduszu socjalnego, kartotek wypłat z funduszu socjalnego;
Dokonywanie odpowiednich zmian po otrzymaniu dokumentacji z działu kadr;
Sporządzanie analiz i statystyk w zakresie dotyczącym wynagrodzeń.
Warunki pracy na stanowisku: Praca wykonywana przy użyciu komputera i innych urządzeń biurowych w budynku Przedszkola nr 25 w Gdyni (budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem;
Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy;
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje do zajmowania w/w stanowiska;
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w ofercie pracy powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko specjalista ds. płac należy składać w terminie do dnia 24.06.2019r. w kancelarii Przedszkola lub listownie na adres:
Przedszkole nr 25
ul. A. Necla 14
81-377 Gdynia
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 609 909 234
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.
VII. Informacje o przebiegu naboru:
Złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych na stanowisko urzędnicze.
Osoby spełniające niezbędne wymagania zostaną poinformowane telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacje o wyniku naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Administratorem danych osobowych [ADO] jest Przedszkole nr 25 w Gdyni , 81-384 Gdynia, ul. A .Necla 14
Kandydatom aplikującym na w/w stanowisko przysługuje prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Dukat
Wprowadził informację: Katarzyna Szulc
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Szulc
Data wytworzenia informacji: 12.08.2019
Data udostępnienia informacji: 12.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.08.2019 09:05 Dodanie informacji Katarzyna Szulc