Dyrektor ZDiZ Gdyni ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: PODINSPEKTORA/INSPEKTORA W DZIALE INŻYNIERII TRANSPORTU, 1 etat


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
PODINSPEKTORA/INSPEKTORA W DZIALE INŻYNIERII TRANSPORTU, 1 etat
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·        kontrola poprawności funkcjonowania systemu TRISTAR,
·        opracowywanie programów sygnalizacji świetlnej oraz weryfikacja projektów sygnalizacji,
·        uczestnictwo w tworzeniu planu działania działu,
·        archiwizacja dokumentacji.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę                           z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne  i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 761 20 00 lub 58 764 40 11.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ, wykonywane zadania wymagają przemieszczania się
w terenie (miasto Gdynia). Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
Wykształcenie: wyższe (alternatywnie w zakresie inżynierii ruchu, transportu), min. 1 letnie doświadczenie w projektowaniu lub weryfikacji projektów sygnalizacji świetlnej,
Wymagania niezbędne:
·        znajomość ustaw i rozporządzeń: Ustawa Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem, Ustawa o drogach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ochronie danych osobowych,
·        doświadczenie w projektowaniu lub weryfikacji sygnalizacji świetlnej,
·        obywatelstwo polskie,
·        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·        nieposzlakowana opinia,
·        uregulowany stosunek do służby wojskowej,
·        dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
·        samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań,
·        dobra znajomość programów Word, Excel,
·        wiedza techniczna umożliwiająca identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu,
·        gotowość do okresowych dyżurów i dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych.
Wymagania dodatkowe:
·        podstawowa umiejętność obsługi oprogramowania w środowisku CAD, programów graficznych np. Adobe Photoshop lub innych podobnych programów.
·        znajomość oprogramowania do modelowania systemów transportu i sygnalizacji świetlnej (np. VISUM, VISSIM, SATURN, CROSSIG)
·        znajomość topografii Gdyni.
·        dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·   pisemne zgłoszenie (oferta kandydata- list motywacyjny) oraz życiorys zawodowy,
·   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, dodatkowe kwalifikacje
·   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
·   oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenie)
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 30.08.2019 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia  
z dopiskiem  „KONKURS NA STANOWISKO PODINSPEKTORA / INSPEKTORA W DZIALE INŻYNIERII TRANSPORTU”.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 764 40 11.
 
 
 
Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: podinspektora
 
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracowniach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 02.08.2019
Data udostępnienia informacji: 02.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.08.2019 08:27 Aktualizacja treści Mariola Janczak