Dyrektor ZDiZ ogłasza nabór od Inspektora do Starszego Specjalisty w Referacie Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA, SPECJALISTA, STARSZY INSPEKTOR, INSPEKTOR – REFERAT UTRZYMANIA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH – 1 etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów inżynierskich  wynikających z ustawy Prawo Budowlane na drogach publicznych:
· udział oraz bieżąca kontrola stanu obiektów,
· zlecanie i nadzór nad robotami,
· odbiory robót na obiektach inżynierskich,
· kosztorysowanie robót, 
· zlecanie przeglądów obiektów inżynierskich wynikających z ustawy Prawo Budowlane,
· zlecenie niezbędnych  ekspertyz, orzeczeń technicznych itp.
· przygotowywanie materiałów przetargowych niezbędnych dla wykonania powyższych zadań.
2) Prowadzenie spraw związanych z remontami, przebudowami, budowami obiektów inżynierskich       
· zlecanie projektów remontów, przebudów, budów obiektów inżynierskich
· przygotowanie materiałów do przeprowadzenia przetargów niezbędnych do wykonania powyższych zadań.
3)     Sporządzanie projektów planów obiektów inżynierskich w zakresie remontów, przebudów, budów obiektów inżynierskich
4) Sprawdzanie materiałów odbiorowych.
5) Opiniowanie projektów obiektów inżynierskich w zakresie eksploatacji,
6) Załatwianie interwencji , skarg i wniosków  w zakresie powierzonych zadań.
7) Współpraca z firmami wykonującymi roboty drogowe i mostowe, przedsiębiorcami mającymi uzbrojenie w obrębie pasa drogowego, policją, strażą miejską.
8) Załatwianie innych spraw nie wymienionych w zakresie czynności, a z niego wynikających oraz innych zleconych  przez Dyrektora, Kierownika Działu Drogowego i Kierownika Referatu.
9) W ramach powyższego zakresu czynności do zadań pracownika należy dokumentowanie realizacji zadań w tym poprzez prowadzenie odpowiednich urzędowych akt, wg haseł klasyfikacyjnych wykazu akt.
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku zgodnie z ustawą z dnia 19.08.2011 r. o zmianie ustawy
o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 201, poz. 1183 z 2011r.)
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 761 20 00 lub 58 764 40 11.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ, wykonywane zadania wymagają przemieszczania się w terenie ( miasto Gdynia). Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wykształcenie, praktyka zawodowa:
·  Wykształcenie wyższe techniczne: kierunek budownictwo
·  Minimum 3 lata stażu pracy w jednostkach zajmujących się zarządzaniem drogami lub firmach wykonawczych lub projektowych
·   Uprawnienia budowlane w  specjalności  inżynieryjnej mostowej projektowe lub wykonawcze.

Wymagania niezbędne:
·  obywatelstwo polskie,
·  nieposzlakowana opinia,
·  dobry stan zdrowia,
·  dobra obsługa komputera,
·  umiejętności organizatorskie,
·  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
·  dobre kontakty interpersonalne,
·  rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Wymagania dodatkowe:
Znajomość ustaw:
·  rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
·  rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
·  prawo o ruchu drogowym
·  ustawa o drogach publicznych,
·  ustawa prawo budowlane,
·  ustawa Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi
·  znajomość ustaw i innych przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·  pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
·  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
·  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
·  oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenia).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia  23.10.2018r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO STARSZY SPECJALISTA/ SPECJALISTA, STARSZY INSPEKTOR, INSPEKTOR– REFERAT UTRZYMANIA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH”
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskaćw Kadrach tel. 58 764 4011 lub u Kierownika Referatu ZDiZ tel.: 58 761 20 22.
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA, INSPEKTOR, STARSZY INSPEKTOR.
 
Informacja dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg
 i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą zniszczone lub na żądanie Pani/Panu zwrócone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
     na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
    lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa
 o pracownikach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 09.10.2018
Data udostępnienia informacji: 09.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2018 13:41 Dodanie informacji Mariola Janczak