Dyrektor ZDiZ w Gdyni ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: INSPEKTORA W Sam.Ref. Projektów Unijnych i Zarządzania Moblilnością


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
INSPEKTORA w Samodzielnym Referacie Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością, 1 etat


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
-  realizacja działań lokalnych oraz projektów unijnych prowadzonych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, związanych z zarządzaniem mobilnością / równoważeniem transportu, w tym:
-  prowadzenie projektów unijnych od strony merytorycznej oraz administracyjno-finansowej,
-  przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówień publicznych,
-  organizacja działań na rzecz równoważenia transportu, w tym wydarzeń i konkursów,
-  wsparcie w prowadzeniu portalu internetowego www.mobilnagdynia.pl oraz profilu Fb/mobilnagdynia,
-  wsparcie w opracowywaniu planów mobilności dla szkół i firm, w tym prowadzeniu warsztatów
-  przygotowywanie artykułów (w tym grafik) dotyczących zarządzania mobilnością,
-  analiza danych oraz opracowanie raportów  w zakresie zachowań transportowych mieszkańców
-  prezentacja działań Gminy Gdynia Miasta w zakresie równoważenia transportu na forum krajowym i międzynarodowym.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. Białostockiej 3 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 761 20 00 lub 58 764 40 11.
Stanowisko pracy: Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office),
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- znajomość topografii Gdyni,
- doświadczenie w prowadzeniu profilów w mediach społecznościowych
- preferowane doświadczenie w zakresie rozwoju zrównoważonej mobilności w mieście
- preferowane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych/ animacji dla dzieci i warsztatów dla dorosłych
 
Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- niwkaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań,
- skrupulatność,
- pozytywne nastawienie do tematyki równoważenia transportu
Wymagania dodatkowe:
- praca wymaga korzystania z komputera powyżej 4 godz. dziennie
- praca w administracji minimum 12m-cy potwierdzona świadectwem pracy
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
· oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
· oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 25.02.2019 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE ZARZĄDZANIA MOBILNOCIĄ".
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 764 40 11.
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko:INSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE ZARZĄDZANIA MOBILNOCIĄ.
 
 
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracowniach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 11.02.2019
Data udostępnienia informacji: 11.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2019 09:34 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
11.02.2019 14:00 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos