Dyrektor ZDiZ w Gdyni ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: ST. SPECJALISTA/ SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH – 1 ET. NA ZASTĘPSTWO

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Miasta Gdyni. Jesteśmy wiarygodnym pracodawcą gwarantującym przejrzysty i przyjazny system pracy, który umożliwia godzenie obowiązków rodzinnych i służbowych. Nasz zespół tworzy 170 pracowników.

Obecnie Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni-  jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
STARSZY SPECJALISTA/ SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH – 1 ETAT NA ZASTĘPSTWO
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·        prace przy sporządzaniu planów finansowych,
·        dekretowanie dokumentów księgowych,
·        wprowadzanie zadekretowanych dokumentów do ksiąg rachunkowych,
·        rejestracja zezwoleń i umów cywilno-prawnych,
·        prowadzenie rejestru faktur,
·        kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
·        weryfikacja sald kont księgowych z zakresu prowadzonej ewidencji,
·        kontrola wykonywania zadań w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej,
·        sporządzanie sprawozdań.
 
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku zgodnie z ustawą z dnia 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 201, poz. 1183 z 2011r.)
Miejsce pracy: Praca w Gdyni w budynku przy ul. Białostockiej 3 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 671 20 00 lub 58 764 40 11.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ, wykonywane zadania wymagają przemieszczania się
w terenie (miasto Gdynia). Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
Wykształcenie:
wyższe lub średnie – preferowane o profilu ekonomicznym.
   doświadczenie zawodowe - 5 letni staż pracy w księgowości - preferencje w księgowości budżetowej.
 
Wymagania niezbędne:
znajomość ustaw: ustawa o finansach publicznych(aktualna wiedza), ustawa o rachunkowości(aktualna wiedza).
·        obywatelstwo polskie,
·        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·        dobry stan zdrowia,
·        dobra znajomość obsługi komputera,
·        komunikatywność,
·        umiejętność redagowania pism,
·        umiejętność pracy w zespole,
·        nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
·        znajomość ustaw i innych przepisów dotyczących finansów publicznych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·   pisemne zgłoszenie (oferta kandydata- list motywacyjny) oraz życiorys zawodowy,
·   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, dodatkowe kwalifikacje
·   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
·   oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenia).

 Oferujemy:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
- dodatek „stażowy” ,
- pakiet świadczeń socjalnych w postaci dofinansowania: wypoczynku dzieci i młodzieży, wczasów „pod gruszą”,      aktywności kulturalnej i sportowej,
- atrakcyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki medycznej,
- szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
- dogodna lokalizacja (czas dojścia do przystanków SKM, PKM, ZKM to ok. 5 minut),
- monitorowany parking rowerowy.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 27.09.2019 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia  z dopiskiem  „KONKURS NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY/SPECJALISTY DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH”.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 764 40 11 lub u Głównego Księgowego ZDiZ tel.: 58 764 40 20.
 
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: STARSZEGO SPECJALISTY/SPECJALISTY.
 
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracowniach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 10.09.2019
Data udostępnienia informacji: 10.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2019 07:56 Aktualizacja treści Mariola Janczak
10.09.2019 09:48 Dodanie informacji Mariola Janczak