Dyrektor ZDiZ w Gdyni,ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Starszego inspektora, inspektora, podinspektora Ref. Ewid. Dróg i Obiektów Inż. – 1 etat


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni  jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Starszego inspektora, inspektora, podinspektora Referatu Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich  – 1 etat
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·        prowadzenie ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na terenie gminy Gdynia w tym: sporządzanie informacji, gromadzenie i  udostępnianie danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
·        prowadzenie wykazu dróg wewnętrznych na terenie stanowiącym własność i pozostających w zarządzie gminy Gdynia, w tym sporządzanie, gromadzenie i udostępnianie informacji dot. tych dróg;
·        opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
·        opiniowanie podziałów nieruchomości – działek zajętych pod istniejący układ drogowy, ewidencjonowanie zatwierdzonych decyzji podziałowych przekazywanych z UM;
·        ustalanie przebiegów istniejących dróg publicznych;
·        przekazywanie uwag dot. dokumentacji odbiorowej do koordynatora odbiorów oraz uczestnictwo w naradach technicznych organizowanych w ramach potrzeb na etapie odbioru robót w zakresie inwestycji drogowych;
·        sprawdzanie materiałów odbiorowych inwestycji drogowych w zakresie dot. ewidencji, wraz z przygotowaniem do aktualizacji;
·        wnioskowanie o regulację terenowo-prawną nieruchomości zajętych pod drogi publiczne;
·        prowadzenie korespondencji w sprawie potwierdzenia sprawowania władztwa dla dróg zajętych pod istniejący układ drogowy,
·        udzielanie informacji publicznej;
·        współpraca wewnętrzna w ZDiZ w zakresie dróg publicznych w tym odbiorów drogowych i gwarancji;
·        opiniowanie dzierżaw i sprzedaży nieruchomości oraz służebności;
·        opiniowanie uchwał Rady Miasta Gdyni w sprawie nazewnictwa ulic oraz opiniowanie uchwał w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych;
·        wprowadzanie do informatycznego systemu ewidencji danych;
·        opiniowanie nazewnictwa ulic;
·        wydawanie zaświadczeń o dostępie do drogi publicznej.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 761 20 00 lub 58 764 40 11.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ, wykonywane zadania wymagają przemieszczania się w terenie (miasto Gdynia). Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
Wykształcenie wyższe specjalność drogowa / budowlana / inżynieria transportu/ gospodarka przestrzenna.
Doświadczenie: min. 2-letnie w pracy samorządowej lub 4 letnie w zawodzie, znajomość programów CAD/GIS, dobra znajomość przepisów prawa a w szczególności o drogach publicznych oraz znajomość postępowania administracyjnego.
Wymagania niezbędne:
·        znajomość ustaw: o drogach publicznych, prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
·        obywatelstwo polskie,
·        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·        dobry stan zdrowia,
·        dobra znajomość obsługi komputera,
·        komunikatywność,
·        umiejętność redagowania pism,
·        umiejętność pracy w zespole,
·        nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
·        dodatkowym atutem będzie staż pracy w administracji publicznej / jednostce budżetowej lub w dziedzinie dot. (ewidencji, projektowaniu, budownictwie) dróg publicznych
·        znajomość topografii Gdyni
·        znajomość ustaw i innych przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·   pisemne zgłoszenie (oferta kandydata- list motywacyjny) oraz życiorys zawodowy,
·   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, dodatkowe kwalifikacje
·   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
·   oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
·   dokumenty potwierdzające doświadczenie w projektowaniu dróg.
 
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 18.10.2019 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia  
z dopiskiem  „KONKURS NA STANOWISKO: Starszego inspektora, inspektora, podinspektora Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich”.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.     
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach
w Kadrach tel. 58 764 40 -11 lub u Kierownika Działu Dróg 761-20-20.
 
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: Starszego Inspektora, Inspektora, Podinspektor.
 
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracowniach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 26.09.2019
Data udostępnienia informacji: 26.09.2019