Edukator w CN EXPERYMENT w Gdyni

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni ogłasza nabór na Edukatora

Jesteś pasjonatem nauki, szukasz inspirującego zajęcia, jesteś kreatywny i chciałbyś współpracować z największym centrum popularyzującym naukę na Pomorzu?

Aplikuj do Centrum Nauki EXPERYMENT!

Edukator w CNE prezentuje gościom 5 wystaw stałych (blisko 160 eksponatów), przygotowuje
i prowadzi zajęcia edukacyjne, tworzy i realizuje scenariusze pokazów i imprez popularnonaukowych.

Wymagania:
• zainteresowania związane z nauką,
• doświadczenie w pracy animatora,
• swoboda podczas wystąpień publicznych,
• otwartość w kontaktach z ludźmi,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność,

Oferujemy:
• ciekawą pracę na zlecenie,
• elastyczne godziny pracy,
• kontakt ze specjalistami z wielu dziedzin nauki,
• możliwość zdobycia doświadczenia i umiejętności w popularyzacji nauki,
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
CV
 
Składanie dokumentów:
Dokumenty należy składać drogą pocztową lub osobiście w biurze Centrum Nauki EXPERYMENT,
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek W-K, pok. H127 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni oferta pracy – edukator (biuro Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@experyment.gdynia.pl do dnia 31.08.2019 r.

Informacje dotyczące danych osobowych: 

DANE ADMINISTRATORA DANYCH:
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
81-451 Gdynia,
Al. Zwycięstwa 96/98
dalej CNE

inspektor ochrony danych: iod@experyment.gdynia.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji, dodatkowo dane osób wybranych będą przetwarzane dalej w celu zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych ciążących na CNE w związku zawarciem umowy.
 
PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Osobom biorącym udział w rekrutacji przysługuje pełne prawo: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia (zatrzymania wszystkich operacji przetwarzania bez usuwania danych) przetwarzania.
Jeżeli w procesie przetwarzania danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa uczestnikowi naboru przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH:
CNE przetwarza dane osobowe zawarte w CV na podstawie:
art. 6.1 lit. c RODO - wykonanie ciążących na CNE obowiązków prawnych, wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2018r., poz 405)
art. 6 ust 1 lit. b RODO – realizacja umowy, oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH:
Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione
do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych. CNE udostępni dane osobowe:
wybranym pracownikom CNE w zakresie wynikającym z obowiązków na zajmowanym stanowisku,
podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej - (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Po zakończeniu rekrutacji CV oraz inne przekazane dane osobowe zostaną zniszczone. Osoby wybrane zostaną osobno poinformowane o dalszym przetwarzaniu danych.

DODATKOWE INFORMACJE:
CNE nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Pytania dotyczące rekrutacji można kierować pod adresem e-mail rekrutacja@experyment.gdynia.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@experyment.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 15.05.2019
Data udostępnienia informacji: 15.05.2019