Gdyńskie Centrum Sportu ,przy ul.Olipijskiej 5/9 poszukuje kandydatów na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty

Gdyńskie Centrum Sportu,  poszukuje kandydatów na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Projektów Unijnych i Imprez Sportowo-Rekreacyjnych

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:
• Wspomaganie kierownika w zarządzaniu i koordynowaniu projektami międzynarodowymi oraz sportowo-rekreacyjnymi.
• Wykonywanie zadań związanych z realizacją imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu,
• Współpraca z Urzędem Miasta Gdyni oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji projektów miękkich
• Wykonywanie zadań związanych z realizowaniem projektu Gdyńskiego Poruszenia w dzielnicach centralnych – prowadzenie statystyk, przygotowywanie umów z pracownikami, rozliczanie godzin pracy oraz ustalenia grafików
• Wykonywanie zadań związanych z organizacją programu Aktywnego Lata- przygotowanie strefy, przygotowywanie umów z pracownikami, rozliczanie godzin pracy oraz ustalenia grafików
• Współudział w tworzeniu projektów oraz materiałów informacyjno-promocyjnych na stronę gdyniasport.pl
• Udział w spotkaniach partnerskich projektów zewnętrznych

Warunki pracy:

• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS, UM, Jednostki Samorządu Terytorialnego w Gdyni,
• Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,

Wymagania niezbędne:

• Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie wyższe preferowany profil: marketing i zarządzanie, wychowanie fizyczne
• Doświadczenie w zakresie realizacji projektów zewnętrznych oraz organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych. Minimum trzyletnie doświadczenie pracy w jednostce budżetowej.
• Umiejętność przygotowywania dokumentacji projektowych,
• Umiejętność tworzenia materiałów prasowych i informacyjnych
• Znajomość narzędzi PR
• Znajomość tematyki sportowej oraz wiedzy o Gdyni
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• Posiadanie prawa jazdy kat.B

Wymagania pożądane:
• Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność ,otwartość na nowe doświadczenia, umiejętność systematycznej organizacji pracy i samodyscypliny ,obowiązkowość, umiejętność pracy pod presja czasu , sumienność , dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 do dnia 19 czerwca 2019r. z dopiskiem „Od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Projektów Unijnych i Imprez Sportowo-Rekreacyjnych”

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w maju 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”


Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,
1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 10.06.2019
Data udostępnienia informacji: 10.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2019 14:22 Dodanie informacji Marzena Matyka