Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 44 w Gdyni

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 44 w Gdyni.

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz art. 54 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Dyrektor Przedszkola Nr 44 w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy.

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Przedszkole Nr 44 w Gdyni
ul. Tatarczana 4
81-591Gdynia
 
2.      Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy

III. Wymiar etatu: pełny wymiar

1. Rodzaj umowy: umowa o pracę.

2. Wymagania formalne:

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
c) niekaralność za przestępst
wo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie:
- ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości, lub

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie 6 – letniej praktyki w księgowości, lub
- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub

- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany na podstawie odrębnych przepisów.

3.      Wymagania dodatkowe:

a) znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

d) znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego,

e) znajomość przepisów płacowych,

f) znajomość przepisów ZUS,

g) znajomość obsługi programów: pakietu Progman – Wolters Kluwer (Kadry, Płace, Finanse, Przelewy), pakietu Płatnik, E-Deklaracje.

h) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,

i) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

j) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,

k) umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,

l) biegła znajomość obsługi komputera (Word, Exel, Internet),

m) posiadanie Profilu Zaufanego PUE,

n) dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z przepisami dotyczącymi zasad budżetu,

b) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,

c) sporządzanie planów finansowych oraz odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej,

d) odpowiedzialność za finanse publiczne,

e) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:

- odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,

f) realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g) obsługa jednostki z zakresu płac, ZUS, US, GUS, VAT.

5.      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 
6.      Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego,

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

d) kserokopię dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,

e) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych (wzór w załączniku).

f) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:


·         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 
·         Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.)


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie
do dnia 17 maja 2019r.

pod adresem:

Przedszkole Nr 4 w Gdyni, ul. Tatarczana 4, 81-591 Gdynia;

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą

rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2019r.


Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  58 629-30-62

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://www.gdynia.pl/bip/przedszkole-nr-44,905

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

https://www.gdynia.pl/bip/przedszkole-nr-44,905


 DYREKTOR Przedszkola Nr 44 w Gdyni
 Elżbieta Kondracka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 02.04.2019
Data udostępnienia informacji: 02.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2019 09:37 Dodanie informacji Dorota Bolewska
24.04.2019 12:50 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
02.04.2019 11:36 Korekta Dorota Bolewska