Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 53 w Gdyni

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 53 w Gdyni
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 53 w Gdyni.

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz art. 54 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Dyrektor Zesołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1; Przedszkola Nr 53 w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  księgowy.

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Przedszkole Nr 53 w Gdyni
ul. Wiczlińska 93
81-577Gdynia
 
Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy

Wymiar etatu: ¾ etatu (30 godzin tygodniowo)
Planowane zatrudnienie: 01.08.2019r.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.


Wymagania formalne:
·         posiada obywatelstwo polskie,
·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
·         niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


Wykształcenie:
- ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości, lub
- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie 6 – letniej praktyki w księgowości, lub
- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub
- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany na podstawie odrębnych przepisów.
Wymagania dodatkowe:

a) znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

d) znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego,

e) znajomość przepisów płacowych,

f) znajomość przepisów ZUS,

g) znajomość obsługi programów: pakietu Progman – Wolters Kluwer (Kadry, Płace, Finanse, Przelewy), pakietu Płatnik, E-Deklaracje.

h) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,

i) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

j) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,

k) umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,

l) biegła znajomość obsługi komputera (Word, Exel, Internet),

m) posiadanie Profilu Zaufanego PUE,

n) dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z przepisami dotyczącymi zasad budżetu,

b) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,

c) sporządzanie planów finansowych oraz odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej,

d) odpowiedzialność za finanse publiczne,

e) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:

- odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,

f) realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g) obsługa jednostki z zakresu płac, ZUS, US, GUS, VAT.


Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego,

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

d) kserokopię dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,

e) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych (wzór w załączniku).

f) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:


·         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 
·         Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.)


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 30 lipca 2019r.

pod adresem:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdyni, Przedszkole nr 53, ul. Wiczlińska 93, 81-577 Gdynia

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2019r.


Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej


DYREKTOR
Krystyna Romanowska-Szychowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Romanowska-Szychowska
Wprowadził informację: Andrzej Łysaczenko
Data wytworzenia informacji: 03.07.2019
Data udostępnienia informacji: 03.07.2019