Księgowy/ Księgowa w CN EXPERYMENT w Gdyni

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Samorządowa Instytucja Kultury poszukuje kandydata na stanowisko: księgowa/księgowy
 
Wymiar etatu: pełen etat
 
Główne obowiązki na stanowisku:
- ewidencja i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie ze standardami i przepisami ustawy o rachunkowości oraz prawa
   podatkowego,
- kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych,
- uzgadnianie rozrachunków,
- rozliczanie zaliczek pracowników,
- bieżące ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie planu finansowego,
- nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
- opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej,
- ewidencja i dekretacja dokumentów projektowych,
- współpraca przy sporządzeniu raportów i sprawozdań na potrzeby instytucji.
 
Wykształcenie:
 - min. średnie, mile widziane wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym

Wymagania niezbędne:
- staż pracy - minimum trzy lata pracy w księgowości,
- preferowane doświadczenie w sektorze finansów publicznych, w szczególności w instytucji kultury,
- bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i przepisów podatkowych
    oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
- bardzo dobra znajomość MF Office, w tym programu Excel,
- wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia, dbałość o szczegóły,
- precyzja i terminowość w wykonywaniu obowiązków,
- dobra organizacja pracy własnej,
- umiejętność pracy w zespole,
- sumienność, skrupulatność oraz duża samodzielność w działaniu,
- zdolność do czynności prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego oraz znajomość oprogramowania finansowo-księgowego ZSI UNISOFT.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny


Składanie dokumentów:
Dokumenty należy składać drogą pocztową lub osobiście w biurze Centrum Nauki EXPERYMENT,
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek W-K, pok. H127 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni oferta pracy – księgowa/księgowy” (biuro Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@experyment.gdynia.pl do dnia 24 sierpnia 2019 r.

Inne informacje:
 
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej
• Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
 
 
Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98.
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu zostaną zniszczone,
z wyjątkiem danych osób zatrudnianych.
W czasie procesu rekrutacji osobom biorącym w niej udział przysługuje pełne prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do ich poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, by uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
CNE przetwarza dane osobowe na podstawie:
· art. 6.1 lit. c RODO - wykonanie ciążących na CNE obowiązków prawnych, wynikających z Kodeksu Pracy,
· art 6 ust 1 lit. b RODO – realizacja umowy, oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy (w zakresie danych wskazanych przepisami prawa pracy),
· art. 6 ust 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie danych niewymaganych, składanych dodatkowo np. wizerunek) - zgoda wyrażona jest poprzez złożenie/przesłanie dokumentów i może być w dowolnym czasie cofnięta.
Jeżeli w złożonych dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art 9 ust 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia) konieczna jest osobna, wyraźna zgoda uczestnika naboru na przetwarzanie tych danych. Zgoda ta może być odwołana
w dowolnym czasie.
Jeżeli w procesie przetwarzania danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa uczestnikowi naboru przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE
w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych
w celach marketingowych. CNE udostępni dane osobowe:
1. wybranym pracownikom CNE w zakresie wynikającym z obowiązków na zajmowanym stanowisku,
2. podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej - (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
3. podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej.
CNE nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować pod adresem e-mail rekrutacja@experyment.gdynia.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@experyment.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Reszka
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 25.07.2019
Data udostępnienia informacji: 25.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2019 13:02 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka