Nabór na stanowisko głównego księgowego w ZSET w Gdyni

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowym w Gdyni


Dyrektor Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni ul. Morska 186, 81-216 Gdynia ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego.
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełen etat tj. 40 godzin tygodniowo
Planowane zatrudnienie: grudzień 2019 r.

Wymagania niezbędne:

Głównym księgowym, może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych. Znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych. Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej. Znajomość obsługi programów: Progman (Wolters kluwer), System InvisoLite, ePortal, program PFRON, programu Płatnik, programów Microsoft Office. Znajomość Ustawy - Karta Nauczyciela. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność i odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku:

Zadania główne - zgodne  z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869). Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych. Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki. Kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów. Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. W razie zastępstwa sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło i innych. Prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z urzędem skarbowym (w tym Pit), zakładem ubezpieczeń społecznych, powiatowym urzędem pracy oraz z innymi instytucjami. Rozliczanie projektów Erasmus i Power. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Warunki pracy na stanowisku:

1. Praca wykonywana w siedzibie Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni na parterze. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. Praca przy komputerze. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
2. Rozpoczęcie zatrudnienia: od grudnia 2019 r.
 
Wymagane dokumenty:

1. CV, list motywacyjny,
2. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie),
3. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie),
4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku głównego księgowego,
5. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, nieposzlakowanej opinii,
6. Oświadczenie o niekaralności,
7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114)
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych z siedzibą pod adresem: 81-216 Gdynia ul. Morska 186 - jako administratora danych osobowych, w celu przeprowadzenia rekrutacji
 
Dokumenty aplikacyjne:
list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).”

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (osobiście lub e-mailem sekretariat@zset.edu.gdynia.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do dnia 31.10.2019 r.
Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – Główny księgowy”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Konrad Walczak
Wprowadził informację: Agnieszka Bielicka
Data wytworzenia informacji: 01.10.2019
Data udostępnienia informacji: 01.10.2019