Nabór na stanowisko operatora urządzeń do studia nagrań w Szkole Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni

Nabór na stanowisko operatora urządzeń do studia nagrań w Szkole Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni, ul. Bp. Dominika 13 A 81- 402 Gdynia, ogłasza nabór na stanowisko: operatora urządzeń do studia nagrań
I. Operator urządzeń do studia nagrań:
- w wymiarze 1/4 etatu
- praca wg harmonogramu
- zatrudnienie: umowa o pracę
- wynagrodzenie zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy ( pensja zasadnicza, premia, dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe )
- zakres obowiązków:
- realizacja, obróbka i utrwalanie nagrań solistów i zespołów
– opieka techniczna nad szkolnym studiem nagrań w sali koncertowej
– pomoc techniczna w czasie koncertów i wydarzeń
II. Wymagania niezbędne:
- sprawność fizyczna i ruchowa, oraz brak przeciwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku, - obywatelstwo polskie - wykształcenie wyższe lub średnie, oraz doświadczenie w prowadzeniu studia nagrań
- pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- sumienność, obowiązkowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej z dopiskiem: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ulicy Biskupa Dominika 13A, w celu i zakresie niezbędnym w aktualnym procesie rekrutacyjnym na stanowisko operatora urządzeń do studia nagrań”
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ),
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o braku skazania za przestępstwa popełnione umyślnie oraz przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458 z póź. zm. ) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
- dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni, ul. Bp. Dominika 13 A, od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00, do dnia 20.09.2019 r. r. z dopiskiem „ oferta pracy na stanowisko operatora urządzeń do studia nagrań „.
– dokumenty osób nie zakwalifikowanych na w/w stanowisko można odebrać w terminie do 30.09.2019 r.
- dokumenty nie odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Szkole Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni pod numerem telefonu – 58-622-06-33

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni – mgr Joanna Rutkowska

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. - Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni, ul. Bp. Dominika 13 A
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.edu@gdynia.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po której rozstrzygnięciu zostaną komisyjnie zniszczone.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Rutkowska
Wprowadził informację: Marek Bennich
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 07.09.2019
Data udostępnienia informacji: 07.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2019 10:27 zatwierdzenie Michał Kowalski
07.09.2019 06:44 Korekta Marek Bennich
07.09.2019 06:10 Aktualizacja treści Marek Bennich
07.09.2019 06:09 Dodanie informacji Marek Bennich