Nabór na wolne stanowisko pracy ds. profilaktyki uzależnień w Gdyńskim Centrum Zdrowia

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
od inspektora do starszego inspektora ds. profilaktyki uzależnień

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu.

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej roczny staż pracy,
3) znajomość: ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia,
6) posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2018, poz. 1260 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
1) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,
2) posiadanie doświadczenia zawodowego z zakresu zadań objętych przedmiotowym naborem,
3) rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, empatia.

Zakres zadań: m.in.
1) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
2) prowadzenie wymaganej sprawozdawczości z zakresu profilaktyki uzależnień w formie raportów, zestawień, opisów (w zależności od potrzeb) w okresach i terminach tego wymagających,
3) przygotowywanie i organizowanie wymaganych procedur związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.
4) kontrola zleceń realizowanych w formie konkursów, dotacji tj. realizacji zapisów umowy, weryfikacja sprawozdań, rachunków,
5) obsługa administracyjna zleconych do realizacji zadań z zakresu problematyki uzależnień w trybie przetargowym i konkursowym oraz rozliczanie budżetu przeznaczonego na ten cel,
6) inspirowanie badań i analiz mających na celu rozpoznanie środowiska i dostosowywanie do jego potrzeb działań zgodnie z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7) znajomość aktualnych przepisów prawnych związanych z wykonywaniem powierzonych zadań i czynności służbowych,
8) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii.

Informacja o warunkach pracy:
• Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w: kodeksie pracy, ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania pracowników GCZ.
• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, w budynku z windą, na II piętrze.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdyńskim Centrum Zdrowia w kwietniu 2019r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• cv oraz list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym staż pracy,
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
• kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 w/w ustawy, tj. pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
• Oświadczenie o:
- posiadanym obywatelstwie /dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe (w przypadku dokonania wyboru, kandydat na w/w stanowisko przed zatrudnieniem jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie "zapytanie o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny").

Wszystkie oświadczenia oraz cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w GDYŃSKIM CENTRUM ZDROWIA
ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
(w budynku Hossa, /II piętro/, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)
lub przesłać na w/w adres do dnia 22 maja 2019 roku
z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: „od inspektora do starszego inspektora ds. profilaktyki uzależnień”

Inne informacje:
• Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę wpływu do Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
• Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w ofercie, nie będą rozpatrywane.
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
• Nadesłanych ofert nie zwracamy. Odesłane będą tylko aplikacje kandydatów, którzy dołączyli do składanych dokumentów kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony.
• w/w stanowisko pracy jest uzależnione od stażu zawodowego i posiadanych kwalifikacji zawodowych,
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.gdynia.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 8808316.
Jednym z wymagań jest: Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Zdrowia, 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43, tel. 58 880-83-22, mail:sekretariat@gcz.gdynia.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem 58 880-83-22, mail: iod@gcz.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902).”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Klupa
Ostatnio zmodyfikował: Anna Klupa
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019
Data udostępnienia informacji: 10.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2019 22:35 Dodanie informacji Anna Klupa