Nabór na wolne stanowisko pracy ds. projektów unijnych w Gdyńskim Centrum Zdrowia

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
od inspektora do głównego specjalisty ds. projektów unijnych


Wymiar etatu: pełen wymiar etatu.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe,
2. minimum 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
3. znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
4. znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
5. znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie o powiatowym,
6. biegła obsługa programów komputerowych Ms Office,
7. doskonała organizacja pracy,
8. umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia,
11. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2018, poz. 1260 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
1. studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu zarządzania projektami UE,
2. koordynacja projektów współfinansowanych z EFS,
3. doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
4. doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem projektowym.

Zakres zadań: m.in. koordynacja i zarządzanie projektami EFS; kontakt z Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji projektu; współpraca z partnerami oraz realizatorami poszczególnych zadań w ramach projektów; analiza wytycznych i regulacji prawnych dotyczących funduszy; bieżący monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu; współpraca z działem księgowości, tworzenie wniosków o płatność, współpraca w zakresie promocji projektu.

Informacja o warunkach pracy:
• Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w: kodeksie pracy, ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, regulaminie pracy i wynagradzania pracowników GCZ.
• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, w budynku z windą, na II piętrze.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdyńskim Centrum Zdrowia w kwietniu 2019r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• cv oraz list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym staż pracy,
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
• kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 w/w ustawy, tj. pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
Oświadczenie o:
- posiadanym obywatelstwie /dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe (w przypadku dokonania wyboru, kandydat na w/w stanowisko przed zatrudnieniem jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie "zapytanie o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny").

Wszystkie oświadczenia oraz cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w GDYŃSKIM CENTRUM ZDROWIA
ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
(w budynku Hossa, /II piętro/, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)
lub przesłać na w/w adres do dnia 27 maja 2019 roku
z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: „od inspektora do głównego specjalisty ds. projektów unijnych”

Inne informacje:
• Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę wpływu do Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
• Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w ofercie, nie będą rozpatrywane.
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
• Nadesłanych ofert nie zwracamy. Odesłane będą tylko aplikacje kandydatów, którzy dołączyli do składanych dokumentów kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony.
• w/w stanowisko pracy jest uzależnione od stażu zawodowego i posiadanych kwalifikacji zawodowych,
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.gdynia.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 8808316.
Jednym z wymagań jest: Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Zdrowia, 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43, tel. 58 880-83-22, mail:sekretariat@gcz.gdynia.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem 58 880-83-22, mail: iod@gcz.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902).”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Klupa
Ostatnio zmodyfikował: Anna Klupa
Data wytworzenia informacji: 16.05.2019
Data udostępnienia informacji: 16.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2019 09:14 Dodanie informacji Anna Klupa