Nabór na stanowisko Specjalista ds. płac

Zgodnie z Ustawa z 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Dyrektor Przedszkola nr 51 w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalista ds. płac
Wymiar etatu ¼ - 10 godzin tygodniowo

Wymagania konieczne:
- posiada zdolności do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiada wykształcenie wyższe i minimum 2. letnie doświadczenie zawodowe   lub  wykształcenie  średnie i minimum 3. letnie doświadczenie.
- znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), znajomość programu SIO, znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Główne obowiązki:
-   Bieżące śledzenie  przepisów w  zakresie  prawidłowego  naliczania wynagrodzeń i zasiłków.
- Prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie płacowo – księgowym (wynagrodzenia, świadczenia z ZUS).
- Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, obsługa  programu Płatnik.
- Sporządzanie deklaracji podatkowych dla pracowników, informacji o wynagrodzeniu pracowników odchodzących na emerytury i renty na drukach ZUS Rp-7.
- Prowadzenie na bieżąco kartotek imiennych pożyczkobiorców pożyczek udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe.
- Przygotowywanie i sporządzanie list płac poborów zasadniczych, godzin ponadwymiarowych, nadgodzin, premii, nagród i innych wypłat pracowniczych.
-   Terminowe dokonywanie przelewów.
-   Wprowadzanie danych do systemu SIO.
-   Obsługa programu Progman Płace, Zlecone.
-   Sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków.
-   Przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy i dyscypliny pracy.
-   Przestrzeganie przepisów bhp.
-    Z tytułu pełnionych obowiązków i wykonywanych czynności ponosi   odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i cywilną.
 
Wymagania pożądane:
- sumienność, obowiązkowość, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
- CV i list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności.Miejsce składania dokumentów:
Przedszkole nr 51
Ul. Władysława IV 52
81 – 384 Gdynia
z dopiskiem: Nabór na stanowisko specjalista ds. płac.
Termin składania dokumentów: do 14.06.2019r. do  godz. 12.00
Zatrudnienie od 01.09.2019r.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Każde oświadczenie musi zwierać klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” oraz własnoręczny podpis kandydata

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Szczukiewicz
Wprowadził informację: Sandra Ratowska - Dzierżyńska
Ostatnio zmodyfikował: Sandra Ratowska - Dzierżyńska
Data wytworzenia informacji: 15.05.2019
Data udostępnienia informacji: 15.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.05.2019 09:15 Zmiana podstawy prawnej Sandra Ratowska - Dzierżyńska