Nabór na stanowisko specjalista intendent

Dyrektor Przedszkola nr 5 "Piąteczka" w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko: specjalista intendent.
 
Miejsce pracy:  Przedszkole nr 5 "Piąteczka" ul. Miodowa 16, Gdynia - Orłowo
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat tj. 40 godzin tygodniowo

Do naboru może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458) oraz posiadająca wymagane kwalifikacje.

I. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie żywienia/gastronomii (dietetyk, technolog żywienia),
 • znajomość sprzętu komputerowego oraz programów MS EXCEL i MS WORD,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
II. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów dotyczących: żywienia, jakości żywności, zarządzania gastronomią oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera (program Wolters Kluwer, Microsoft Office, GHP, HACCP),
 • dobra znajomość zasad biurowości i korespondencji biurowej
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość, rzetelność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • obsługa programu Wolters Kluwer "Stołówka + magazyn"  oraz „iPrzedszkole”. Prowadzenie dokumentacji w oparciu o ww. programy,
 • sporządzanie jadłospisów, rozliczanie kuchni z wydanych i zużytych produktów,
 • prowadzenie kartoteki ilościowo - wartościowej towarów, artykułów i wyposażenia, zakupionych, wydanych i magazynowanych,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 • dokonywanie zakupów na potrzeby placówki w szerokim zakresie i asortymencie,
 • sporządzanie raportów kasowych, utrzymywanie pogotowia kasowego, pobieranie i odprowadzanie gotówki do banku,
 • prowadzenie magazynu żywnościowego oraz bezwzględne przestrzeganie terminów ważności magazynowanej żywności,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z biurową korespondencją służbową oraz jej przyjmowanie i wysyłanie,
 • uzgadnianie sald z główną księgową placówki,
 • sporządzanie sprawozdań finansowo - księgowych w zakresie wykonywanych obowiązków
IV. Wymagane dokumenty:
 • cv, list motywacyjny,
 • świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie),
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (przed zatrudnieniem),
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie,
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)
 
Każde oświadczenie musi zwierać klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” oraz własnoręczny podpis kandydata.
 
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista intendent w Przedszkolu Nr 5 „Piąteczka” w Gdyni" należy  składać osobiście w kancelarii przedszkola w godzinach 09:00-15:00 do 24.05.2019.
 
VI. Informacje o przebiegu naboru:
• złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na ww. stanowisko,
• osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej,
• informacje o wyniku naboru będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Ratowska
Wprowadził informację: Ewa Zajkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Zajkowska
Data wytworzenia informacji: 08.05.2019
Data udostępnienia informacji: 08.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2019 09:51 Korekta Ewa Zajkowska
08.05.2019 21:14 Korekta Ewa Zajkowska