Nabór na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy w Przedszkolu nr 23 w Gdyni

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy
Dyrektor Przedszkola nr 23 w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego jednostki.
I. Nazwa i adres jednostki:
Przedszkole nr 23
ul. Sandomierska 3
81-503 Gdynia Mały Kack
Tel. 513 423 006
II Określenie stanowiska:
Stanowisko: główny księgowy.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy: 5/8 etat (25 godzin tygodniowo).
Podstawowe obowiązki pracownika:
1. Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostki wraz z płacami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Terminowe wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z zatwierdzonym budżetem jednostki.
4. Opracowywanie budżetu jednostki
5. Bieżąca kontrola wykorzystania planu finansowego.
6. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych (ZUS, SIO, GUS, ) oraz deklaracji VAT (e-portal)
7. Opracowywanie (w oparciu o obowiązujące przepisy) wewnętrznych uregulowań  w zakresie spraw finansowo–księgowych jednostki.
8. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy realizacji budżetu, nieprzekraczanie wydatków przewidzianych planem wydatków jednostki.
9. Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym: faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym.
10. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań.
11.Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.
III Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie: 
Wyższe: ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub ekonomiczne studia podyplomowe 
2. Doświadczenie zawodowe: 3-letni staż pracy w księgowości.
3. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, przepisów podatkowych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
7. Znajomość obsługi programu komputerowego: Office, Płatnik, Progman Finanse, Płace, Kadry,Przelewy
8. Odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań.
9. Dobra organizacja pracy własnej.
10. Umiejętność pracy w zespole.
11. Umiejętność analitycznego myślenia.
12. Preferowane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub w jednostkach podległych.
IV Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje,
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. Oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. Oświadczenie o znajomości ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, systemie ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowym osób prawnych i fizycznych,
7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku.
V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 25.09.2019 do godz. 13.00 w siedzibie Przedszkola nr 23  pod adresem: ul. Sandomierska 3, 81-503 Gdynia – Mały Kack w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Przedszkola nr 23 w Gdyni”. Godziny pracy kancelarii: 9:00-14:00.
2. Decyduje data wpływu dokumentów.
3. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” i podpisane przez kandydata.
4. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.
5. Po spełnieniu warunków formalnych z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, o których terminie kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Gdyni.  Dyrektor Przedszkola nr 23 zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy oraz zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
8. Kandydat, który przejdzie procedurę konkursową, rozpocznie pracę z dniem 01.10.2019 r.
W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji 
o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości  - Krajowy Rejestr Karny.
 
DYREKTOR 
Przedszkola  nr 23 w Gdyni
Barbara Smużyńska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Smużyńska
Wprowadził informację: Barbara Smużyńska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Osińska
Data wytworzenia informacji: 05.09.2019
Data udostępnienia informacji: 05.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2019 16:43 Aktualizacja treści Ewa Osińska
16.09.2019 16:37 Aktualizacja treści Ewa Osińska
05.09.2019 11:28 Aktualizacja treści Barbara Smużyńska
05.09.2019 11:16 Dodanie informacji Barbara Smużyńska