Nabór ofert na 2 wolne stanowiska pracy od referenta do starszego specjalisty ds. zdrowia publicznego

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na dwa wolne stanowiska pracy od referenta do starszego specjalisty ds. zdrowia publicznego

Wymiar etatu: dwa pełne etaty

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk o zdrowiu,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o zdrowiu publicznym, ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość zagadnień z zakresu profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia,
 • umiejętność gromadzenia danych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość,
 • biegła obsługa programów pakietu MS Office,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w realizacji działań w obszarze profilaktyki zdrowotnej,
 • umiejętność identyfikowania i prognozowania zagrożeń oraz problemów zdrowotnych określonej zbiorowości,
 • umiejętność opracowywania raportów, referatów i publikacji z zakresu zdrowia publicznego,
 • posiadanie wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w Unii Europejskiej,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia kontroli w podmiotach korzystających ze środków publicznych.

Zakres zadań:

 • udział w procesie analizy stanowiskowej pracowników/grup zawodowych zagrożonych wypaleniem zawodowym,
 • koordynacja pracy zespołu specjalistów w zakresie współpracy w opracowaniu kompleksowego profilu wsparcia dla pracowników/grup zawodowych narażonych na zespół wypalenia zawodowego,
 • wdrażanie procesów eliminujących zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy,
 • doradztwo i opracowywanie raportów z zakresu zdrowia publicznego,            
 • oceny skuteczności realizowanych programów,
 • udział w tworzeniu, wdrażaniu i realizacji przedsięwzięć organizowanych przez GCZ,
 • prowadzenie czynności nadzorczych m.in. w podmiotach korzystających ze środków publicznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych  w zakresie przyznawania prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • czynności związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Informacja o warunkach pracy:

 • Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w: kodeksie pracy, ustawie o pracownikach samorządowych, regulaminie pracy i wynagradzania pracowników GCZ.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, w budynku z windą, na II piętrze.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdyńskim Centrum Zdrowia w czerwcu 2018r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym staż pracy,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 w/w ustawy, tj. pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
 • Oświadczenie o:
      - posiadanym obywatelstwie /dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów   międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/,
      - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
      - posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
      - braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku dokonania wyboru, kandydat na w/w stanowisko przed zatrudnieniem jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie "zapytanie o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny")
     - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Zdrowia, 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43, mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl, tel. 58 880-83-22,.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem 58 880-83-22, mail: iod@gcz.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 108 z późn. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260 z późn. zm)”.

Wszystkie oświadczenia oraz CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w:
                                                                GDYŃSKIM CENTRUM ZDROWIA
                                                              ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
                          (w budynku Hossa, II piętro/, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)
                                         lub przesłać na w/w adres do dnia 22 października 2018 roku
            z dopiskiem: „rekrutacja na stanowisko: od referenta do starszego specjalisty  ds. zdrowia publicznego”

Inne informacje:

 • Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę wpływu do Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
 • Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w ofercie, nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Nadesłanych ofert nie zwracamy. Odesłane będą tylko aplikacje kandydatów, którzy dołączyli do składanych dokumentów kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.gdynia.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 8808316.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Klupa
Ostatnio zmodyfikował: Anna Klupa
Data wytworzenia informacji: 09.10.2018
Data udostępnienia informacji: 09.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2018 17:05 Aktualizacja treści Anna Klupa
09.10.2018 16:58 Aktualizacja treści Anna Klupa
09.10.2018 16:48 Dodanie informacji Anna Klupa