Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska Specjalisty ds. Technicznych w Dziale Remontów ZBiLK

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni 
ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska Specjalisty ds. Technicznych w Dziale Remontów 
w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A i ul. Abrahama Antoniego 55, miejsce wykonywania pracy ul. Abrahama Antoniego 55 81-366 Gdynia

Główne obowiązki Specjalisty ds. Technicznych:
- utrzymanie w gotowości techniczno-eksploatacyjnej budynków, urządzeń i infrastruktury technicznej gminnego zasobu administrowanego przez jednostkę, między innymi: budynków i lokali, węzłów cieplnych, kotłowni lokalnych, dźwigów osobowych i towarowych, rozdzielni sterujących, przepompowni, hydroforni, wentylatorni, lokalnych sieci rozdzielczych i przesyłowych, instalacji i urządzeń oświetlenia terenu, wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, odgromowych, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji gazowych, realizacja umów;
- współpraca i udział w opracowywaniu planów, remontów i rozbiórek dotyczących zasobów administrowanych;
- prowadzenie prac remontowych, konserwacyjnych we współpracy z Działem Planowania
i Przygotowywania Dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy i regulaminy jednostki;
- udział w uzgadnianiu dokumentacji technicznej na potrzeby remontowe;
- prowadzenie, nadzorowanie realizacji oraz odbiór i rozliczanie wykonanych robót;
- uczestnictwo w prowadzeniu spraw związanych z likwidacją szkód dla zdarzeń mających miejsce w obiektach technicznych będących w zasobach jednostki i w trakcie realizacji robót remontowych;
- sporządzanie i przekazywanie wniosków dotyczących zamówień mocy dostawcom energii;
- nadzorowanie realizacji umów na usługi konserwacyjne i remontowe w tym umów stałych;
- monitorowanie zaangażowania środków finansowych;
- uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych;
- opracowywanie sprawozdań i raportów z realizacji planu remontów i rozbiórek prowadzonych przez pion i planów inwestycyjnych, w tym dotyczących modernizacji zasobów budynków we współpracy z właściwymi jednostkami organu prowadzącego;
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie i praktyka zawodowa:
- wykształcenie średnie techniczne budowlane i 5 letni staż pracy na stanowisku związanym z branżą budowlaną lub mieszkaniową i/lub wykształcenie wyższe techniczne i 4 letni staż pracy na stanowisku związanym z branżą budowlaną lub mieszkaniową.

2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, znajomość obowiązującego prawa w zakresie: - Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, a także Kodeks postępowania administracyjnego i cywilnego. Umiejętności komunikacyjne, administracyjne, organizacyjne, nienaganna opinia. Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook).
 
Wymagania pożądane:
1) ogólne i stanowiskowe: czytanie dokumentacji technicznej, znajomość programu kosztorysowego NORMA, Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, znajomość obowiązujących zasad finansowania jednostek sektora finansów publicznych oraz ustawy Pzp;
2) społeczne i stanowiskowe: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
- klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
Warunki pracy:
a) miejsce wykonywania pracy na parterze - bez windy oraz teren Gminy Miasta Gdyni;
b) praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
c) obsługa urządzeń biurowych.

Wszystkie złożone dokumenty, muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Specjalista ds. Technicznych
w Dziale Remontów - oferta pracy” do dnia 30.09.2019 r. w pok. nr 20 Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A 81-309 Gdynia.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).

Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie
o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 09.09.2019
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2019 12:23 Dodanie informacji Agnieszka Kuźniewska