Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora

Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26
poszukuje kandydata na stanowisko konserwatora

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwiecień 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat – 40 godz. tygodniowo
Planowane zatrudnienie: niezwłocznie
 
Główne obowiązki:
Stanowisko podlega kierownikowi administracyjno – gospodarczemu.
 
 • konserwacja urządzeń znajdujących się w wyposażeniu budynku szkoły, a w  szczególności:
 • wykonywanie drobnych prac, jak naprawa krzeseł, stołów, szaf, okien, drzwi..,
 • naprawa i konserwacja urządzeń sanitarnych,
 • wykonywanie drobnych prac ślusarskich (dorabianie  kluczy, wstawianie zamków do szaf, biurek, drzwi.)
 • utrzymanie porządku wokół szkoły, drobne prace ogrodnicze, opieka nad trawnikami.
 • przenoszenie sprzętu szkolnego w wyznaczone miejsca podczas roku szkolnego, w okresie ferii, wakacji, przeprowadzanych remontów.
 • prace konserwatorskie na dachu budynku szkoły i odśnieżanie wg potrzeb.
 • w okresie przerw w nauce malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, łazienek, kuchni, zapleczy.
 • wymiana lamp oświetleniowych, świetlówek.
 • naprawa obudów grzejników na korytarzach i w salach lekcyjnych.
 • naprawa sprzętu gospodarczego, kuchennego i pomocy naukowych.
 • dbanie o czystość własnego stanowiska pracy i powierzonego sprzętu.
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów bhp i p.poż.
 • wykonywanie bieżących poleceń dyrekcji i kierownika administracyjno – gospodarczego związanych z zachowaniem czystości, higieny, bezpieczeństwa pracowników i uczniów szkoły.
 
 
 

Warunki pracy:

Wymagany kontakt z pracownikami szkoły. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku, miejsce pracy- cały obszar szkoły. Budynek bez  windy.
 
Wymagania konieczne:
 
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (dyplomy, świadectwa pracy)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • CV i list motywacyjny
 
Wszystkie oświadczenia, cv, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)”
 
Miejsce i termin składania ofert:
 
Dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko konserwatora należy składać  w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 lub przesłać niezwłocznie pocztą 
               
Pozostałe informacje:
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 629 12 69. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Gogola
Wprowadził informację: Marek Pauli
Data wytworzenia informacji: 13.05.2019
Data udostępnienia informacji: 13.05.2019