Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4
(Szkoła Podstawowa nr 46 i Przedszkole nr 57)
w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26


poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. kadr. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełen wymiar czasu pracy – 40 godz. tygodniowo
Planowane zatrudnienie: 31.10.2018 r.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników szkoły – akt osobowych,
 • przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,  ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej, ewidencja okresowych badań lekarskich oraz kontrola ich aktualności, opracowywanie rocznych planów wypłat nagród jubileuszowych, pomoc w kompletowaniu dokumentów do emerytury i renty,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli,
 • sporządzanie sprawozdań GUS, SIO,
 • archiwizacja akt osobowych pracowników,
 • opracowywanie analiz i statystyk dotyczących zatrudnienia,
 • obsługa programów; Hermes, i.arkusz Progman, Kadry Progman
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji i sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony danych osobowych,
 • obsługa sekretariatu szkoły (telefony, interesanci),
 • ścisła współpraca z działem księgowości i innymi komórkami.

Warunki pracy:

Wymagany kontakt (także telefoniczny) z pracownikami szkoły, innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku, miejsce pracy – sekretariat na I  piętrze szkoły. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek bez  windy.

 

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

 – wykształcenie wyższe i 3-letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie pomaturalne i minimum 5 –letnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych na  podobnym  stanowisku.


Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 • znajomość następujących przepisów prawa: Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Prawo oświatowe, Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe, Ustawa emerytalno – rentowa, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, Ustawa o ochronie danych osobowych.
 • biegła znajomość obsługi komputera i programu EXCEL, WORD oraz znajomość Internetu.
 • wykształcenie i staż pracy jak w pkt powyżej.

Dodatkowym atutem będzie znajomość i doświadczenie w pracy z takimi programami jak:
Hermes, i.arkusz Progmana, Kadry Progmana, SIO, i.uczniowie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (dyplomy, świadectwa pracy)
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • CV i list motywacyjny

Wszystkie oświadczenia, cv, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)”

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr  należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. lub przesłać pocztą do dnia 31.10.2018 r.
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 629 12 69.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Gogola
Wprowadził informację: Marek Pauli
Ostatnio zmodyfikował: Marek Pauli
Data wytworzenia informacji: 10.10.2018
Data udostępnienia informacji: 10.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2018 10:42 Korekta Marek Pauli