Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - administrator sieci komputerowej

Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni
Al. Zwycięstwa 194, 81-540 Gdynia
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
Administratora sieci komputerowej

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pół etatu tj. 20 godzin tygodniowo
Planowane zatrudnienie: 06.11.2018 r.
 
I. Wymagania niezbędne
 
1.    obywatelstwo polskie,
2.    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3.    wykształcenie informatyczne wyższe, uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe  lub wykształcenie informatyczne średnie i minimum 3-letni staż pracy,
4.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 
II. Wymagania dodatkowe:
1.    bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i oprogramowania (Pakiet Office, Internet i środowiska serwerowe)
2.    kreatywność,
3.    odporność na stres,
4.    umiejętność pracy w zespole,
5.    doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    Obsługa techniczna i konserwacja:
-          monitorów ekranowych
-          sprzętu komputerowego
-          sprzętu audiowizualnego
2.    Administrowanie i obsługa sieci komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia sieci przed:
-          włamaniami z zewnątrz
-          wirusami komputerowymi
3.    Instalacja i deinstalacja oprogramowania.
4.    Konfiguracja sieci, sprzętu oraz oprogramowania.
5.    Archiwizacja programów i danych.
6.    Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Gdynia.
7.    Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
 
IV. Warunki pracy na stanowisku:
1.    Praca wykonywana przy komputerze w siedzibie Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych.
2.    Rozpoczęcie zatrudnienia: od listopada 2018 r.
 
V. Wymagane dokumenty:
1.    CV, list motywacyjny.
2.    Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
3.    Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).
4.    Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku administratora sieci komputerowej.
5.    Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
6.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
7.    Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
8.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych z siedzibą pod adresem: 81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194 - jako administratora danych osobowych, w celu przeprowadzenia rekrutacji
 
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w kadrach szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do dnia 26.10.2018 r.
Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – administrator sieci komputerowej”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Marlewska
Wprowadził informację: Marcin Rożniecki
Data wytworzenia informacji: 10.10.2018
Data udostępnienia informacji: 10.10.2018