Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Refrenta ds. Technicznych w Sekcji ds. Usuwania Awarii w ZBiLK

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko Referenta ds. Technicznych w Sekcji ds. Usuwania Awarii w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A i ul. Abrahama Antoniego 55, miejsce wykonywania pracy ul. Abrahama Antoniego 55 81-366 Gdynia
 
Główne obowiązki Referenta ds. Technicznych:
- usuwanie awarii w sposób zapewniający szybki i skuteczny czas realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o dostępne zasoby własnych służb technicznych i środków ZBiLK oraz służb współpracujących;
- przyjmowanie zgłoszeń o awariach z zasobów stanowiących własność gminy;
- rejestracja zgłoszeń awarii, nadanie numeru ewidencyjnego;
- niezwłoczne przekazywanie zgłoszeń awarii poszczególnym podwykonawcom;
- kwalifikowanie i weryfikacja zasadności zgłoszonej awarii;
- opiniowanie umów i aneksów o realizację robót związanych z usuwaniem awarii;
- współuczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy w celu usunięcia awarii;
- merytoryczna kontrola i akceptowanie zleceń, faktur wykonawców robót związanych z usuwaniem awarii;
- odbiór i rozliczanie wykonanych prac związanych z usuwaniem awarii;
- monitorowanie i zgłaszanie informacji o zaawansowaniu wykorzystania środków finansowych dedykowanych na poszczególne umowy na roboty awaryjne lub odpowiednio wskazane w planie budżetowym;
- stałe uczestnictwo w naradach technicznych;
- nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów związanych z usuwaniem awarii;
- przechowywanie dokumentów i dokumentacji w okresie realizacji, gwarancji jakości i rękojmi prac związanych z usuwaniem awarii, a p upływie gwarancji jakości i rękojmi przekazywanie akt do składnicy akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
- przygotowanie bieżących analiz, sprawozdań i informacji o realizacji prac dot. usuwania awarii;
- przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań działu remontów;
- monitorowanie zaangażowania środków finansowych z wykonaniem planu finansowego.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie i praktyka zawodowa:
- wykształcenie średnie techniczne i/lub wykształcenie wyższe techniczne
2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, znajomość obowiązującego prawa w zakresie: - Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, a także Kodeks postępowania administracyjnego
i cywilnego. Umiejętności komunikacyjne, administracyjne, organizacyjne, nienaganna opinia. Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook).
 
Wymagania pożądane:
1) ogólne i stanowiskowe: uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, czytanie dokumentacji technicznej, znajomość programu kosztorysowego NORMA, znajomość obowiązujących zasad finansowania jednostek sektora finansów publicznych oraz ustawy Pzp;
2) społeczne i stanowiskowe: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
- klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
Warunki pracy:
a) miejsce wykonywania pracy na parterze - bez windy oraz teren Gminy Miasta Gdyni;
b) praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
c)  obsługa urządzeń biurowych.

Wszystkie złożone dokumenty, muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Referent ds. Technicznych - oferta pracy” do dnia 30.09.2019 r. w pok. nr 20 Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).

Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 09.09.2019
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2019 13:21 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
09.09.2019 13:20 Dodanie informacji Agnieszka Kuźniewska