Podinspektor/ inspektor ds. komunikacji i marketingu w PPNT Gdynia

Gdynia, dnia 9.08.2019 r.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
ogłasza nabór na stanowisko: stanowisko ds. komunikacji i marketingu (od podinspektora do inspektora)  w PPNT Gdynia | Centrum Designu.
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
 
Główne obowiązki:

 • redagowanie tekstów i publikacji tematycznych, w tym w języku angielskim,
 • obsługa merytoryczna stron www,
 • obsługa merytoryczna i prowadzenie kanałów Social Media,
 • praca nad rozwojem oferty Centrum Designu,
 • współpraca z partnerami Centrum Designu,
 • organizacja wystaw, festiwali, warsztatów,
 • przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów i raportów.

Wykształcenie:
 • wyższe, doświadczenie na stanowisku, które wymagało realizacji kampanii promocyjnych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
Wymagania:
 • bardzo sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),
 • umiejętne posługiwanie się poprawną polszczyzną,
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim,
 • umiejętność redagowanie tekstów i publikacji tematycznych, w tym w języku angielskim,
 • znajomość kanałów i narzędzi Social Media (m. in. Facebook, Instagram, Youtube),
 • podstawowe umiejętności obsługi stron www,
 • umiejętność prowadzenia prezentacji oraz wystąpień publicznych, w tym w języku angielskim,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność i terminowość,
 • dokładność i staranność,
 • samodzielność,
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków np. z zadań obejmujących zarządzanie wydarzeniami,
 • zdolność do szybkiego uczenia się,
 • znajomość pakietu Microsoft Office,
 • nieposzlakowana opinia,
 • zdolności organizatorskie, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.
Wymagania dodatkowe (preferowane):
 • Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie i wiedza z zakresu branży kreatywnej (wzornictwo przemysłowe, metodologia design thinking, grafika, architektura) oraz umiejętność prowadzenia prezentacji obejmujących przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu działań w branży kreatywnej. Doświadczenie w realizacji działań w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV oraz list motywacyjny,
 • Kopie świadectw pracy,
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.*
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902).
 • Kopie dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego o poniższej treści: 
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Pomorski Park  Naukowo – Technologiczny Gdynia Jednostkę Budżetową Gminy Miasta Gdyni z siedzibą przy   al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
  1.        Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji  jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50.
  2.        Dane będą przetwarzane w następujących celach:
  2.1.      w celach związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana umowę o pracę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
  2.2.      w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  3.        Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
  3.1.      trwania rekrutacji,
  3.2.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  3.3.      odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3.4.      do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
  4.        Podanie danych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy u Administratora Danych Osobowych.
  5.        Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Cofnięcie zgody ponadto uniemożliwi ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
  6.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7.        Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  8.        Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9.        Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
  10.     W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: biuro@ppnt.pl.”
 
Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście do dnia 21.08.2019 r. do godz. 16:00 na adres:
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IV, pok. A510
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
z dopiskiem  „Oferta pracy stanowisko ds. komunikacji i marketingu
w PPNT Gdynia | Centrum Designu.”
 
Inne informacje:
 • Wymagane oświadczenia rekrutacyjne- druk do pobrania .
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Aplikacje, które wpłyną do PPNT Gdynia po określonym terminie lub zostaną złożone drogą e-mailową nie będą rozpatrywane.
 • Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 • Dokumenty można składać w PPNT Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 (Budynek IV, piętro V, pokój A5.10).
 • W marcu 2019 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 8808 216 lub pod adresem p.kisiel@ppnt.gdynia.pl

 
 
* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości  - Krajowy Rejestr Karny"                                          

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Hanna Hojnacka
Data wytworzenia informacji: 09.08.2019
Data udostępnienia informacji: 09.08.2019