Pomoc kuchenna - 0,75 etatu - SP17 Gdynia

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 zatrudni osobę na stanowisku pomocy kuchennej od dnia 01.10.2018 r. w wymiarze czasu pracy 0,75 etatu.

Warunki niezbędne osoby ubiegającej się o stanowisko:

- posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego UE bądź innych państw, 
 z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- nie była skazana prawomocnie za przestępstwa popełnione umyślnie
- posiada wykształcenie zawodowe
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
- posiada aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
- oświadczenie o niekaralności – w tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 15 października 2018r. w sekretariacie szkoły od 8.00 – 14.00 w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko”.
Szkoła Podstawowa nr 17 im. wiceadm. Józefa Unruga,
81-265 Gdynia
ul. Grabowo 12


Dokumenty, które wpłyną do szkoły po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP im. Szkoła Podstawowa nr 17 im. wiceadm. Józefa Unruga, 81-265 Gdynia
 
 Dyrektor Szkoły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Michał Rutkowski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Rutkowski
Data wytworzenia informacji: 24.09.2018
Data udostępnienia informacji: 24.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2018 13:18 Aktualizacja treści Michał Rutkowski