Pomorski Park Naukowo -Technologiczny Gdynia ogłasza nabór na stanowisko: od Inspektora do Głównego Specjalisty ds. druku 3D

Gdynia, dnia 31.08.2018r.
 
Pomorski Park Naukowo -Technologiczny Gdynia
ogłasza nabór na stanowisko: od Inspektora do Głównego Specjalisty ds. druku 3D
 
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
 
Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
·                Kodeksie Pracy
·                Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
·                Regulaminie Wynagradzania Pracowników PPNT Gdynia
·                Regulaminie Pracy Pracowników PPNT Gdynia
 
Główne obowiązki:
·                Obsługa Pracowni 3D w PPNT Gdynia m.in. w zakresie:
 -obsługi klientów zewnętrznych i Partnerów PPNT w zakresie udzielania informacji nt. oferty Pracowni 3D, doboru technologii druków do zleceń oraz realizacji zleceń,
-  przygotowywania oferty i prowadzenia szczegółowej dokumentacji zleceń,
-  pozyskiwaniu klientów,
-  utrzymaniu maszyn i całej Pracowni 3D w stałej gotowości do świadczenia usług.
·                Przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów (m.in. umowy, formularze, zarządzenia, raporty)
 
Dodatkowe zadania:
·                 Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z podmiotami działającymi w obszarach związanych z drukiem 3D
 
Wykształcenie:
·       Wykształcenie wyższe techniczne w jednej ze wskazanych specjalności: technologie przyrostowe, mechanika, mechatronika projektowanie 3D, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji lub pokrewne
 
Wymagania niezbędne:
·                2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z usługami druku 3D
·                Umiejętność obsługi drukarek 3 D w tym sls, polyjet, obsługa skanera 3D
·                Znajomość programów do projektowania CAD (np. Autosesk Invebtor, Solid Works, Catia)
·                Wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych
·                Zdolność do szybkiego uczenia się
·                Dobra organizacja pracy, dokładność i staranność
·                Umiejętność pracy w zespole
·                Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
·                Znajomość pakietu Microsoft Office
·                Nieposzlakowana opinia
 
Wymagania dodatkowe:
·                Opcjonalnie uprawnienia SEP – D i E do 1 kv
·                Dobra znajomość języka angielskiego
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·                CV  oraz list motywacyjny
·                Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy
·                Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
·                Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
·                Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
·                Oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych  danych osobowych przez Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Gdynia  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302 - jako administratora danych osobowych, w celu przeprowadzenia rekrutacji,
·                Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia informuje, że w lipcu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać do dnia  12 września 2018r. w Sekretariacie PPNT Gdynia lub przesyłać na adres:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia"
z dopiskiem  „Oferta pracy od Inspektora do Głównego Specjalisty ds. druku 3D ”
 
Aplikacje, które wpłyną do PPNT Gdynia po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 880-81-28 lub mailowo: m.kowalik@ppnt.gdynia.pl
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW PPNT
 
1.         Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Gdynia  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail:biuro@ppnt.gdynia.pl; tel. 58 880 81 50.
2.        Dane będą przetwarzane w następujących celach:
2.1.      w celach związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana umowy o pracę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
2.2.      w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
3.        Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
3.1.      trwania rekrutacji,
3.2.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
3.3.      odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3.4.      do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
4.        Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwe ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
5.        Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Cofnięcie zgody ponadto uniemożliwi ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
6.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze.
7.        Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
8.        Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9.        Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
10.     W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail biuro@ppnt.gdynia.pl.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Hanna Hojnacka
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Hojnacka
Data wytworzenia informacji: 31.08.2018
Data udostępnienia informacji: 31.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2018 11:48 Aktualizacja treści Hanna Hojnacka