Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia ogłasza nabór: od specjalisty do głównego specjalisty w Dziale Rozwoju i Współpracy

Gdynia, dnia 14.09.2018r.
 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
ogłasza nabór: od specjalisty do głównego specjalisty w Dziale Rozwoju i Współpracy
 
Wymiar etatu:  1 etat – (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
·                Kodeksie Pracy
·                Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
·                Regulaminie Wynagradzania Pracowników PPNT Gdynia
·                Regulaminie Pracy Pracowników PPNT Gdynia

Główne obowiązki:
·                Realizacja zadań z zakresu naboru, monitoringu i weryfikacji projektów składanych do realizacji w ramach PPNT Gdynia oraz Parku Konstruktorów:
-      obsługa firm parkowych i zewnętrznych w zakresie udzielania informacji o ofercie, przyjmowania formularzy aplikacyjnych
-      monitoring realizacji projektów rozwijanych w PPNT i Parku Konstruktorów
-      prowadzenie szczegółowej dokumentacji, w rym zawieranie umów
·                Obsługa firm parkowych, m.in.:
-      organizacja i promocja szkoleń/warsztatów, konsultacji, spotkań integracyjnych oraz innych wydarzeń dedykowanych dla firm parkowych
-      stały kontakt z firmami realizującymi projekty w PPNT i Parku Konstruktorów
·                Przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów (m.in. umowy, formularze, zarządzenia, raporty)
·                Redagowanie tekstów i publikacji tematycznych, przygotowywanie i przedstawianie prezentacji
·                Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z podmiotami działającymi w obszarach przedsiębiorczości, nauki, innowacji, transferu technologii i edukacji
 
Dodatkowe zadania na stanowisku:

·         Obsługa delegacji i wycieczek
·         wystąpienia publiczne np. podczas wydarzeń organizowanych przez PPNT Gdynia, konferencji, spotkań wyjazdowych
 
Wykształcenie:
·                wyższe i co najmniej 4 lata stażu pracy lub średnie i 5 lat stażu pracy

Wymagania niezbędne:
·                2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze świadczenia usług na rzecz rozwoju przedsiębiorców
·                znajomość tematyki związanej z przedsiębiorczością, innowacjami
·                umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim podczas prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych
·                bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
·                sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro)
·                umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków
·                wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych
·                umiejętność pracy w zespole
·                dobra organizacja pracy, dokładność i staranność
·                zdolność szybkiego uczenia się
·                odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
·                znajomość obsługi komputera MS Office
·                nieposzlakowana opinia
·                niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
 
Dodatkowe wymagania:
·         doświadczenie we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·                CV  oraz list motywacyjny
·                kopie świadectw pracy
·                oświadczenie o niekaralności
·                oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych  danych osobowych przez Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Jednostka Budżetowa Gminy Gdynia  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302 - jako administratora danych osobowych, w celu przeprowadzenia rekrutacji,

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia informuje, że w sierpniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać do dnia  28 września 2018r. w Sekretariacie PPNT Gdynia lub przesyłać


na adres:
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia"
z dopiskiem  „Oferta pracy od specjalisty do głównego specjalisty”
 
Aplikacje, które wpłyną do PPNT Gdynia po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem : m.kowalik@ppnt.gdynia.pl
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW PPNT
 
1.         Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Gdynia  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail:biuro@ppnt.gdynia.pl; tel. 58 880 81 50.
2.        Dane będą przetwarzane w następujących celach:
2.1.      w celach związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana umowy o pracę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
2.2.      w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
3.        Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
3.1.      trwania rekrutacji,
3.2.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
3.3.      odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3.4.      do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
4.        Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwe ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
5.        Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Cofnięcie zgody ponadto uniemożliwi ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
6.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze.
7.        Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
8.        Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9.        Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
10.     W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail biuro@ppnt.gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Hanna Hojnacka
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Hojnacka
Data wytworzenia informacji: 14.09.2018
Data udostępnienia informacji: 14.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2018 15:50 Aktualizacja treści Hanna Hojnacka