Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia ogłasza nabór: Specjalista ds. Kadr i Płac

Gdynia, dnia 12.02.2019r.
 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
ogłasza nabór: Specjalista ds. Kadr i Płac
 
Wymiar etatu:  1 etat – (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
·                Kodeksie Pracy
·                Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
·                Regulaminie Wynagradzania Pracowników PPNT Gdynia
·                Regulaminie Pracy Pracowników PPNT Gdynia
Główne obowiązki:
·                przygotowanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej
·                naliczanie wynagrodzeń
·                przygotowywanie i nadzorowanie prac nad ZFŚS
·                prowadzenie naborów
·                współpraca z instytucjami: ZUS, PIP, US itp.
·                sporządzanie deklaracji ZUS, GUS
·                współpraca w zakresie BHP, medycyny pracy i programów dofinansowywanych ze środków ZFŚS
 
Wykształcenie:
·                min. średnie i co najmniej 5 lat stażu pracy na pokrewnym stanowisku
 
Wymagania niezbędne:
·                znajomość aktualnych przepisów prawa pracy, przepisów ZUS, prawa podatkowego i pokrewne
·                praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik oraz innych programów obsługi personelu
·                znajomość obsługi urządzeń biurowych
·                obsługa pakietu Microsoft Office
·                sumienność, skrupulatność, samodzielność w działaniu
·                umiejętność pracy w zespole
·                nieposzlakowana opinia
·                niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
·                doświadczenie w jednostce budżetowej
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·                CV  oraz list motywacyjny
·                Dokumenty potwierdzające staż pracy i zakres pracy
·                oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
·                oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych  danych osobowych przez Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Jednostka Budżetowa Gminy Gdynia  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302 - jako administratora danych osobowych, w celu przeprowadzenia rekrutacji,
 
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1260 z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia informuje, że w styczniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać do dnia  25 lutego 2019r. w Sekretariacie PPNT Gdynia lub przesyłać


na adres:
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia"
z dopiskiem  „Oferta pracy Specjalista ds. kadr i płac”
 
Aplikacje, które wpłyną do PPNT Gdynia po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58/ 880-81-31
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”.
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW PPNT
 
1.         Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Gdynia  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail:biuro@ppnt.gdynia.pl; tel. 58 880 81 50.
2.        Dane będą przetwarzane w następujących celach:
2.1.      w celach związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana umowy o pracę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
2.2.      w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
3.        Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
3.1.      trwania rekrutacji,
3.2.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
3.3.      odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3.4.      do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
4.        Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwe ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
5.        Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Cofnięcie zgody ponadto uniemożliwi ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
6.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze.
7.        Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
8.        Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9.        Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
10.     W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail biuro@ppnt.gdynia.pl.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Hanna Hojnacka
Data wytworzenia informacji: 12.02.2019
Data udostępnienia informacji: 12.02.2019